lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Johannesburg: malá velká řešení pro záchranu planety

19. 6. 2003, Praha (Ústav pro ekopolitiku)
Barbora Šafářová


Summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu potvrdil, že podmínkou udržitelného fungování společnosti jako celku je udržitelné fungování místních společenst.
"Místní akce hýbou světem" – takové bylo motto největší paralelní události Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu: Summitu místních správ (Local Govenrment Session), který proběhl mezi 27. a 30. srpnem 2002. Posláním tohoto setkání, nejčastěji označovaného "summit starostů", bylo hledat opatření, která urychlí přechod k udržitelně fungujícím komunitám a městům.

Důvod, proč se sešli zástupci z celého světa k diskusi nad otázkami udržitelného rozvoje je jednoduchý. Řada vážných ekologických a s nimi souvisejících problémů, kterým společnost v dnešní době čelí a které ve větší či menší míře ohrožují její další rozvoj, má svoje kořeny i řešení na úrovni místních aktivit v městech, obcích a regionech. Zástupci místních správ se rozhodli tímto setkáním přijmout závazek k udržitelnému rozvoji naší planety tím, že budou sami z pozice představitelů nižších stupňů veřejné správy podporovat udržitelný rozvoj na místní úrovni.

Dekáda mezi Riem a Johannesburgem

O prosazování udržitelného rozvoje na úrovni obcí a regionů se koncepčně začalo poprvé hovořit před deseti lety na Konferenci o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro. Obsahem Kapitoly 28 Agendy 21, hlavního dokumentu konference, je sada doporučení pro místní orgány veřejné správy. Ty by měly přijmout na základě širokého dialogu s občany, podniky a zájmovými sdruženími takové politiky a opatření, které povedou k udržitelnému rozvoji v místě – přijmout svoje místní Agendy 21. Začít se dá například tím, že si v myšlenkách zmenšíme svět na svou obec a v diskusi s dalšími obyvateli se budeme snažit nalézat postupně odpovědi na otázky: "co nás tu nejvíc trápí?" a "co chceme a můžeme udělat pro zlepšení života a životního prostředí v naší obci?".

Přestože implementace místních Agend 21 v České republice v porovnání s demokratickými státy světa zatím postupuje poměrně nesměle, v některých zemích lze v souvislosti s těmito programy mluvit o úspěchu. Zkušenosti říkají, že tyto typy projektů bezprostředně osvětově působí a podporují dlouhodobé individuální i kolektivní k přírodě šetrné jednání. Lokální projekty byly v mnoha případech tím pravým impulsem, díky kterému se dříve nezainteresovaní lidé poprvé dozvěděli o otázkách životního prostředí a o možnostech podílet se na "scénářích" rozvoje místa, kde žijí. Pokus řešit světové problémy prostřednictvím "malých" akcí zatím vychází celkem úspěšně i proto, že mnoho z nás sice není schopno zabývat se osudem planety, ale trápí nás a jsme ochotni řešit třeba hustý provoz ve městě a neutěšený stav parku.
Přestože přímý vliv většiny lokálních projektů na využívání zdrojů a stav životního prostředí je omezený na vlastní lokalitu, celkový vliv takových projektů vzhledem k národním i globálním cílům může být velmi významný.

Summit starostů konstatoval, že lze stavět na tom, co se pro udržitelné fungování obcí a regionů udělalo v minulé dekádě a do budoucna využít zkušeností mnoha vydařených lokálních projektů. Díky i jejich úspěšnosti se podle delegátů daří pomalu probouzet "kulturu udržitelnosti" (udržitelný rozvoj už není záležitostí elit, zaznělo na summitu). Udržitelnost se postupně promítá do každodenních aktivit, někde začíná být vnímána jako nedílná součást kultury společnosti a ne jen jako její doplněk.
Vedle slov uznání úspěchu lokálních projektů ovšem zazněly i velmi razantní hlasy pro zintenzivnění úsilí vyvíjeného po Riu. V tomto směru apelovali zástupci místních správ zejména na národní vlády, s jejichž podporou by počet lokálních projektů mohl růst výrazněji. Místní správy jsou odhodlány nastoupit desetiletí urychlených a efektivních akcí směřujících k vytvoření udržitelných společenství.

Jak na to – místní Akce 21

Analogicky k charakteru johannesburského summitu, který sledoval desetileté naplňování závazků Agendy 21, probíhal i vlastní summit starostů. Méně diskusí se věnovalo obsahu, principům a aktérům udržitelného rozvoje, které poměrně dobře definovala konference v Riu, naopak zaznělo mnoho otázek, jak udržitelný rozvoj převést do reality. Tento posun se dá vyjádřit dvěma způsoby: od plánu do praxe, od Agendy k Akci.
Novou fází místní Agendy 21 je tedy spuštění tzv. místní Akce 21. Jak máme tomuto pojmu rozumět? Místní Akce 21, ke které místní správy vyzývají, lze chápat jako realizační rámec místní Agendy 21 pro desetiletí po summitu v Johannesburgu. Je to strategie, jak rozvinout a urychlit implementaci místních Agend 21 a zároveň je to praktický, realistický akční plán, jak dosáhnout cíle lokální udržitelnosti.

Udržitelná města potřebují silné místní správy

Velká část jednání summitu starostů se přirozeně věnovala podmínkám, ve kterých lze místní Akce 21 rozvíjet. Při snahách o dosažení udržitelného rozvoje na místní úrovni budou i v budoucnu ve vedoucí úloze orgány místních správ, které tvoří spojovací článek mezi národními vládami a občany a jsou v tomto směru subjekty nebližšími lidem. Navíc mají jedinečnou schopnost usnadnit participaci různých skupin a jednotlivců a implementovat takové politiky a programy udržitelného rozvoje, které odráží kontext místa. Delegáti se shodli na nutnosti celkového posílení místních správ, rozšíření jejich pravomocí, kompetencí i zdrojů.
Druhou nejčastěji opakovanou podmínkou urychlení místní Agend 21, resp. místních Akcí 21, je podpora lokálních programů ze strany národní vlád. Udržitelná města potřebují silné vlády přístupné k těmto programům. Delegáti vyzvali svoje národní vlády, aby místní správy vnímaly jako vitální oblast veřejné správy a jako rovnocenné partnery v národních akčních plánech pro udržitelný rozvoj.
Efektivním nástrojem zejména pro výměnu zkušeností a poznatků z práce je rozvíjet spolupráci mezi městy navzájem (tzv. city to city), a to jak v rámci jednoho státu, tak na mezinárodní úrovni.

Desetileté zkušenosti s uplatňováním místních Agend 21 ukázaly – a summit starostů potvrdil, že pro dosažení udržitelného rozvoje mají a budou mít lokální projekty jako iniciativy zdola velký význam.

webdesign & publikační systém
ECONNECT