lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Agentura GAIA
Agentura GAIA je občanské sdružení, které se snaží hledat nové formy mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty. Její činnost je zaměřena do tří oblastí: navracení zeleně do ulic měst a obcí, hledání cest pro řešení ekologické krize a aktivní podpora působení žen v oblasti životního prostředí, veřejného a politického života.
http://www.ecn.cz/gaia

 

logo Aperio Aperio
Aperio vzniklo v roce 2001 jako občanské sdružení osamostatněním programu Zdravé rodičovství. Aperio usiluje o zlepšení veřejné informovanosti v aktuálních otázkách rodičovství a o zvýšení prestiže rodičovství v celospolečenském měřítku. Podporuje rozvoj občanské společnosti v ČR a účast veřejnosti na občanské diskusi.
http://www.aperio.cz

 

Asociace závlahářů
Asociace závlahářů sdružuje vlastníky i provozovatele závlahových systémů, zemědělce odebírající vodu k závlahám, projektanty, výzkumné pracovníky, výrobce i distributory závlahových zařízení. Asociace chce vytvářet podmínky pro spolupráci s orgány českého státu a být základnou pro uplatňování progresivních poznatků vědy a výzkumu v oboru závlah.
http://www.volny.cz/azcr/

 

CityPlan spol. s r. o.
Společnost CityPlan spol. s r. o. byla založena v roce 1992. Soustřeďuje se na široké spektrum služeb, zvláště inženýrských, expertních, konzultačních a projektových v různých oborech, z nichž hlavní jsou energetika, doprava, dopravní inženýrství, mostní a inženýrské stavitelství, ekonomie a životní prostředí.
http://www.cityplan.cz

 

Civitas per populi
Občanské sdružení Civitas per populi vzniklo jako podpůrné vzdělávací uskupení při Fakultě architektury VUT v Brně na jaře 2002. Podporuje vzdělávání v oblasti vytváření zdravého životního a obytného prostředí ve městech, rozvoj participace občanů v procesu urbanistické a architektonické tvorby a v procesu územního plánování.
http://www.volny.cz/civitasperpopuli

 

Česká manažerská asociace
Česká manažerská asociace je zájmovou organizací českých manažerů. Asociace považuje za své poslání působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.
http://www.cma.cz

 

logo Česká rada dětí a mládeže Česká rada dětí a mládeže
Česká rada dětí a mládeže je zastřešující organizace všech velkých a podstatné části ostatních sdružení dětí a mládeže v ČR.
http://www.crdm.cz

 

logo Česká společnost pro výživu a vegetariánství Česká společnost pro výživu a vegetariánství
Česká společnost pro výživu a vegetariánství byla ustavena v roce 1999. Vychází z přesvědčení, že vegetariánství je součástí nadčasového životního stylu, svými pozitivními vlivy může přispívat k rozvoji lidské společnosti bez ekologických katastrof. Cílem ČSVV je dosáhnout společenského porozumění hodnotám vegetariánství, propagovat jeho kladné vlivy na tělesné a duševní zdraví člověka a podporat ozdravení lidské výživy.
http://www.csvv.cz

 

České ekologické manažerské centrum
České ekologické manažerské centrum je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Činnost CEMC je zaměřená na problematiku průmyslové ekologie, systémů environmentálního managementu, environmentální informatiky, environmentální legislativy, ekoefektivity a prevence znečištění.
http://www.cemc.cz

 

Český a Slovenský dopravní klub
ČSDK je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Členy jsou zástupci ekologických sdružení, obcí, měst, dopravní a ekologičtí odborníci, vysokoškolští pedagogové, pracovníci Českých drah atd. Klub se zabývá obecnými otázkami dopravní politiky v ČR a SR.
http://dopravniklub.ecn.cz

 

Děti Země
Organizace vznikla již v roce 1989. Děti Země se podílí na desítkách projektů, zahrnutých do třech velkých programů – Doprava, Příroda a Věc veřejná. Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou.
http://www.detizeme.cz

 

Děti Země Brno
Děti Země vznikly v Brně v roce 1990. Aktivity uskutečňují ve dvou oblastech: a) doprava (vliv dopravy na životní prostředí – dálniční stavby, správní řízení, proces EIA, podpora organizací a veřejnosti u dopravních staveb) a b) ekologická výchova a osvěta (výstavy, koncerty, ankety, vydávání a prodej knih).
http://www.detizeme.cz/pobocky.shtml?x=60606&als[PID]=ea0b812f466b228f8ddfbc1f3643639a

 

logo Hnutí Brontosaurus Hnutí Brontosaurus
Zastupuje ČRDM.
Hnutí Brontosaurus je tradiční ekologicky zaměřené sdružení dětí a mladých lidí. Jeho historie sahá do roku 1974. Hnutí se zaměřuje na výchovu k trvale udržitelnému způsobu života, tj. k takovému jednání, které je odpovědné ke společnosti a přírodě. Snaží se aktivně zapojovat mládež do řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí.

http://www.brontosaurus.cz

 

ICC ČR – Mezinárodní obchodní komora
ICC ČR reprezentuje tuto celosvětovou obchodní organizaci v ČR. Propaguje a podporuje otevřený systém mezinárodního obchodu, investic a tržní ekonomiky. Snaží se napomáhat českým podnikům a dalším společnostem zapojit se do světového obchodu prostřednictvím ICC.
http://www.icc-cr.cz/czech.html

 

Inženýrská ekologie - Ing. Jiří Klicpera, CSc.
Inženýrská ekologie vyjadřuje syntézu moderních odborných ekologických a technických znalostí a schopností s požadavky na trvale udržitelný rozvoj společnosti s ochranou životního prostředí a s maximální šetrností k využívání přírodních a surovinových zdrojů, respektuje přitom ekonomické podmínky a možnosti.
http://web.telecom.cz/inzenyrska.ekologie

 

logo Jihočeské matky Jihočeské matky
Sdružení Jihočeské matky vzniklo jako neformální sdružení lidí, kteří se již před rokem 1989 zajímali o životní prostředí. Registrováno bylo v roce 1992. Sdružení usiluje o zastavení rizikových technologií, zvláště atomové energie. Podporuje prosazování alternativních zdrojů energie a omezení nadměrné spotřeby energie orientací na úspory.
http://www.jihoceskematky.cz

 

Město Vsetín - účastník projektu „Zdravé město“
Město Vsetín se účastní projektu Mezinárodní zdravotnické organizace „Zdravé město“. Zdravé město se aktivně zabývá všemi oblastmi života, které mají vliv na zdraví jeho obyvatel. Nejde jen o stav životního prostředí, ale i o životní styl lidí a jejich pocit spokojenosti ve městě, o podmínky pro zdraví a kvalitní život obyvatel měst.
http:/www.vsetin.cz

 

Mikroregion Jesenicko
Svazek obcí v bývalém okrese Jeseník.

 

Národní síť Zdravých měst ČR
NSZM ČR je v současné době jedinou asociací municipalit v ČR, která má v základním poslání hledání cesty ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v podmínkách měst v ČR. Zdraví a udržitelný rozvoj, které Zdravá města ČR sledují, je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace.
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1022

 

Nesehnutí – Gender Brno
Program "Ženská práva jsou lidská práva" vznikl začátkem roku 2001 v rámci činnosti brněnské skupiny Nezávislého sociálně ekologického hnutí - NESEHNUTÍ. Cílem programu je vytvořit systém dlouhodobého systematického vzdělávání v otázkách souvisejících s postavením ženy a muže ve společnosti (gender studies). Projekt se snaží včlenit gender témata do všedního života žen a mužů.
http://zenskaprava.ecn.cz/cz/home.html

 

logo Nová škola, o. p. s. Nová škola, o. p. s.
Nová škola, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, jejíž cílem je budování občanské společnosti prostřednictvím podpory alternativních forem vzdělávání dětí a dospělých k multikulturalismu, toleranci a lidským právům.
http://www.novaskola.org

 

OHGS spol. s r.o.
OHGS spol. s r. o. je firma s dlouholetou tradicí, která poskytuje služby v oblasti hospodářské a jiné projekce, hydrogeologie a inženýrské geologie, řízení a provozování vodovodů a kanalizací, ekologie a ochrany prostředí a vod, služby v odpadech a chemických látkách, služby v rozvoji obcí a mikroregionů.
http://www.ohgs.cz

 

logo Partners Czech Partners Czech
Partner projektu
Sdružení Partners Czech bylo založeno v roce 1992 americkou organizací Partners for Democratic Change s cílem podporovat rozvoj demokracie a demokratických struktur. Partners Czech rozvíjí činnost v oblasti vzdělávání prováděním školících programů, spolupracuje s médii, pomáhá provádět regionální nebo komunální projekty, pomáhá řešit konflikty formou mimosoudního vyjednávání.

http://www.partnersczech.cz

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Poradna pro lidská práva zaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy. Navrhuje a iniciuje systémová řešení .
http://www.poradna-prava.cz/

 

Sdružení Krajina
Posláním Sdružení je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Sdružení zpracovává biologická hodnocení a hodnocení dopadů na krajinný ráz, poskytuje konzultace k právní i praktické problematice ochrany přírody, pořádá exkurze a eko-výchovné programy pro školy i veřejnost a poskytuje další služby.
http://krajina.euweb.cz/

 

logo Sdružení Zdravý životní styl Sdružení Zdravý životní styl
Sdružení chce vést člověka ke zdravému životnímu stylu: péče o tělo, dech a výživu, pěstování jasného a pozitivního myšlení, péče o životní prostředí, vztah k tvořivé práci, výchova k harmonii v mezilidských vztazích, výchova úcty k životu a rozvoj sociálních cností.
http://szzs.ecn.cz/

 

SEI – Sociálně ekologická iniciativa Jeseníky
Infoservis pro NNO v Jeseníkách, osvěta o neziskovém sektoru a UR, mezisektorová spolupráce, zapojování veřejnosti, ochrana přírody a krajiny.

 

Ústav krajinné ekologie AF MZLU
Ústav krajinné ekologie AF MZLU byl založen v roce 1990 a jeho činnost se soustřeďuje na tři oblasti výzkumu: bioklimatologie, krajinná ekologie a environmentalistika, krajinné inženýrství a pozemkové úpravy.
http://www.mendelu.cz/user/landecol/

 

Zahrada, o.s.
Rozvoj sociálních služeb na celostátní úroveň. Rozvoj venkova a místních komunit – venkovský mikroregion - Sdružení obcí Kokořínska.

 

webdesign & publikační systém
ECONNECT