lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

České

Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity
Centrum se věnuje udržitelnému rozvoji a environmentální ekonomii. Autoři prvního návrhu strategie udržitelného rozvoje v ČR – návrh není součástí stránek.
http://www.czp.cuni.cz

ČEÚ - Agenda 21
Český překlad Agendy 21.
http://www.ceu.cz/EDU/ma21/agenda.htm

ČEÚ - Český ekologický ústav
Organizace resortu Ministerstva životního prostředí ČR poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti životního prostředí.
http://www.ceu.cz

ČEÚ - Druhý návrh strategie udržitelného rozvoje ČR
Druhý návrh strategie udržitelného rozvoje ČR vypracovaný Českým ekologickým ústavem. Součástí stránek – připomínky Ústavu pro ekopolitiku.
http://www.ceu.cz/SUR/Default.htm

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR
Nejvyšší orgán státní správy v oblasti životního prostředí v České republice.
http://www.env.cz

MŽP ČR – Pracovní překlad Implementačního plánu
Výstup ze Světového summitu o UR v Johhanesburku 2002, pro ČR vyplývá povinnost institucializovat udržitelný rozvoj do roku 2005.
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b3006

Sborník K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek – ve formátu pdf.
Zpracovalo Centrum pro otázky ŽP Karlovy Univerzity. Sborník obsahuje 5 svazků: I. Zdroje a prostředí; II. Teoretická východiska, souvislosti, instituce; III. Hospodářské sektory a environmentální integrace; IV. Vzdělávání, informace, indikátory; V. Národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj.
http://www.czp.cuni.cz/knihovna/UNDP_sbornik/Druhy.pdf

Společnost pro trvale udržitelný život
Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného života na místní, regionální, národní a globální úrovni.
http://www.stuz.cz/

Ústav pro ekopolitiku
Témata a projekty k udržitelnému rozvoji, připomínky k druhému návrhu strategie udržitelného rozvoje.
http://uep.ecn.cz/temata/ur/uvod.shtml

Slovenské

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike
Proces vzniku a připomínkování národní strategie UR, zkrácená a úplná verze národní strategie, usnesení vlády o schválení národní strategie, její využití na místní úrovni.
http://www.tur.sk/ns_tur_priprava.stm

Rada vlády Slovenskej republiky pre trvalo udržateľný rozvoj
Seznam členů Rady, činnost.
http://www.government.gov.sk/VLADA/PORADNE_ORGANY/RVTUR/sk_p

REC Slovensko - Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy
REC Slovensko – autor Národní strategie udržitelného rozvoje Slovenské republiky. Kvalitně zpracovaná strategie vnímá rovnocenně ekonomický, environmentální a sociální pilíř.
http://www.rec.sk

Trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike
Informace o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku.
http://www.tur.sk

Zahraniční

Campaign Interactive – Sustainable Cities Informations System
Kampaň zaměřená na přenášení vědomostí a výměnu zkušeností v oblasti udržitelnosti měst a Lokální Agendy 21 v Evropě.
http://www.sustainable-cities.org

EU - European Commission – Sustainable Development
Ke stažení Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie. Byla přijata 15. května 2001.
http://europa.eu.int/comm/environment/eussd/index.htm

EU - European Environental Bureau
Federace environmentálních občanských organizací - ochrana životního prostředí, problematika udržitelného rozvoje.
http://www.eeb.org/activities/sustainable_development/main.h

EU – Summaries of Legislation – Sustainable Development
Přehled legislativních aktivit Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje.
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15001.htm

Global Vision Corporation
Autor mezinárodní vzdělávací kampaně pro média „Global Vision Project“ - cílem je udržitelnost jako globální úkol.
http://www.global-vision.org

International Institute for Environment&Development
Zavádění idejí udržitelného rozvoje na globální úrovni prostřednictvím výzkumu, politických studií, vytvářením konsensu a veřejné informovanosti.
http://www.iied.org

International Institute for Sustainable Development
Podpora a sledování mezinárodního obchodu a investic, ekonomické politiky, klimatických změn a přírodních zdrojů z hlediska udržitelného rozvoje.

http://www.iisd.org

National Councils for Sustainable Development
Platforma organizací z více než 70 zemí - hlavním cílem je podpora a prosazování udržitelného rozvoje na národní úrovni.
http://www.ncsdnetwork.org/

National Strategies for Sustainable Development in Europe
Přehled národních strategií udržitelného rozvoje v Evropě.
http://www.nachhaltigkeit.at/reportagen.php3?id=2#3x

National Strategies for Sustainable Devepment
Informace a nástroje k podpoře dialogu o národních strategií udržitelného rozvoje.
http://www.nssd.net

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development – Social Issues
Informace o aktivitách, které podniká při řešeních nejrůznějších sociálních problémům v členských zemích i jiných částech světa.
http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-19-nodirectorate-no-n

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development – Sustainable Development
Udržitelnémý rozvoj v různých oblastech lidské činnosti.
http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-21-nodirectorate-no-n

OIKOS
Mezinárodní studentská organizace pro udržitelné hospodářství a management - zavádění principů udržitelnosti do vyučování a výzkumu na universitách.
http://www.oikosinternational.org/

OSN - Johannesburg Summit 2002
Oficiální stránky ke Konferenci o udržitelném rozvoji konané v Johannesburku v roce 2002. Přijatý Implementační plán je závazný i pro Českou republiku.
http://www.johannesburgsummit.org/

OSN - The United Nations Commission on Sustainable Development
Komise pro udržitelný rozvoj - monitoring uplatňování dohod uzavřených na Konferenci o životním prostředí (UNCED) v roce 1992 na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Agenda 21, dokumenty z UNCED a Světového summitu o udržitelném rozvoji (2002).
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd.htm

OSN – Agenda 21
Anglická verze výstupu ze Světového summitu o UR.
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/age

SD Gateway
Propojení on-line informací vytvořených členy Komunikační sítě udržitelného rozvoje.
http://www.sdgateway.net/

Stakeholder Forum´s Earth Summit 2002
Forum důležitých společenských skupin (ženy, děti a mládež, domorodí obyvatelé, zástupci průmyslu a obchodu…) a další důležité skupiny vymezené Agendou 21, které se zúčastnily na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johhanesburgu v roce 2002.
http://www.earthsummit2002.org

Stockholm Environment Institute
Mezinárodní výzkumný institut se specializací na udržitelný rozvoj a problémy životního prostředí.
http://www.sei.se/sustain/overview.html

Sustainable Development - the UK Government's approach
Oficiální stránky vlády Velké Británie k udržitelnému rozvoji.
http://www.sustainable-development.gov.uk/

Sustainable Development Information Service(SDIS)
Informační servis - údaje z globální a národní úrovně o udržitelném rozvoji a životním prostředí.
http://www.wri.org/sdsi/

Sustainable Development International
Poskytování informací a vědomostí o všech aspektech udržitelného rozvoje a problémů životního prostředí.
http://www.sustdev.org/

UN - United Nations - Division for Sustainable Development
Sekce OSN pro udržitelný rozvoj – informace, dokumenty a publikace k udržitelnému rozvoji.
http://www.un.org/esa/sustdev/

Women´s Environment and Development Organization
Ženská organizace pro životní prostředí si klade za cíl zvyšování úlohy žen při politickém rozhodování a v institucích a procesech, v nichž se utváří politická rozhodnutí.
http://www.wedo.org

Word Business Council for Sustainable Development
Koalice 165 mezinárodních společností - prosazování udržitelného rozvoje prostřednictvím třech pilířů ekonomického růstu, ekologické rovnováhy a sociálního pokroku.
http://www.wbcsd.ch

World Business Organization
Aktivity Světové obchodní organizace v oblasti udržitelného rozvoje.
http://www.iccwbo.org/home/environment_and_energy/sdcharter/

World Watch Institute
Výzkumným ústav - interdisciplinární výzkum klíčových environmentálních, sociálních a ekonomických trendů.
http://www.worldwatch.org/

webdesign & publikační systém
ECONNECT