lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED, Rio de Janeiro 1992) poprvé deklarovala udržitelný rozvoj jako hlavní princip rozvoje lidstva a ve svém stěžejním dokumentu Agenda 21 předložila návod pro implementaci myšlenek a principů udržitelného rozvoje.

Další významné konference pod záštitou OSN – zejména Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o dalším plnění Agendy 21 a závěrů UNCED (UNGASS, New York, 1997) a Světový summit OSN o udržitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg, 2002) apelovaly na státy světa, aby zvýšily úsilí o implementaci Agendy 21. Jedněmi z nejdůležitějších a nejčastěji se opakujících doporučení byla vypracování a realizace národních strategií udržitelného rozvoje a vytváření institucionálních rámců k prosazování udržitelného rozvoje na úrovních jednotlivých států.

Také jiné mezinárodní organizace zaujaly příznivé stanovisko k udržitelnému rozvoji. Pravidelné zasedání Ministerské rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2001 označilo udržitelný rozvoj „jako zastřešující cíl vlád zemí OECD a organizace jako takové“ a schválilo program OECD v oblasti udržitelného rozvoje „Opatření k posílení udržitelného rozvoje“. Ve stejném roce přijala Evropská unie na konferenci v Göteborgu Strategii udržitelného rozvoje EU, která se stala výsledkem předchozích snah o zlepšení soudržnosti ekonomických, sociálních a environmentálních politik.

V návaznosti na aktivity mezinárodního společenství začaly vznikat v řadě států institucionální struktury, jejichž hlavním cílem je zajištění efektivního provádění Agendy 21 a uplatňování principů udržitelného rozvoje v praktické rovině. Tyto institucionální struktury mají často podobu meziresortního koordinačního orgánurady, výboru či komise – ustaveného na celostátní úrovni, ve kterém jsou zastoupeni představitelé veřejné správy, hlavních zájmových skupin a odborné veřejnosti. V jejich čele stojí předseda vlády, ministr životního prostředí, zástupce resortu ministerstva životního prostředí nebo akademické obce. V některých zemích existují vedle meziresortních rad ještě širší konzultační fóra pro udržitelný rozvoj, kde probíhá veřejná diskuse ke klíčovým záležitostem udržitelného rozvoje.

Důležitým předpokladem účinného fungování rad je jejich meziresortní a vládní charakter. Problematika udržitelného rozvoje je natolik komplexní a vyžaduje důsledný dlouhodobý soulad ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje založený na vyváženosti jednotlivých politik státu, že nemůže být řešena pouze v rámci jednoho resortu, např. Ministerstva životního prostředí, ale nadresortní spoluprací všech orgánů státní správy za účasti veřejnosti a dalších partnerů. Pouze vláda jako nejvyšší exekutivní orgán je schopná efektivně prosazovat principy udržitelného rozvoje ve všech sférách společenského života.

Česká republika, která je členským státem OSN a OECD a kandidátskou zemí EU, přijala výše uvedené mezinárodní závazky, ale obdobnou meziresortní instituci doposud nevytvořila.

V roce 2000 byla zřízena Rada pro udržitelný rozvoj, ne však jako orgán na úrovni vlády, ale jako poradní orgán ministra životního prostředí. V tomto svém postavení je chápána jako resortní záležitost Ministerstva životního prostředí ČR, přestože je složena i z pracovníků jiných oborů a představitelů různých zájmových skupin.

V letech 2001 a 2002 vznikly postupně dva návrhy strategií udržitelného rozvoje ČR. Oba však nezískaly patřičný konsensus, aby byly předloženy vládě ke schválení. Bylo jim vytýkáno přílišné zohlednění environmentálního rozměru udržitelného rozvoje na úkor ekonomického a sociálního pilíře, nicméně shodně doporučily vytvoření meziresortní Rady vlády pro udržitelný rozvoj transformací dosavadní Rady vlády pro sociální a ekonomickou strategii.

Teprve Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu přinesl kvalitativní posun v otázce institucionálního zabezpečení udržitelného rozvoje v České republice. Na základě materiálů, v nichž Ministerstvo životního prostředí zpracovalo závěry summitu, přijala vláda 16. prosince 2002 usnesení č. 1286 k průběhu a výsledkům Světového summitu o udržitelném rozvoji, ve kterém pověřila ministra životního prostředí předložit návrh postupu institucionálního zabezpečení udržitelného rozvoje na národní úrovni.

V období mezi lednem a dubnem 2003 proběhlo meziresortní připomínkování návrhu usnesení Ministerstva životního prostředí, jímž měla být transformována Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii v meziresortní Radu vlády pro udržitelný rozvoj.

Dne 30. července 2003 přijala vláda ČR usnesení č. 778, v němž zrušila ke dni 31. 7. 2003 Radu vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii a od 1. 8. 2003 zřídila Radu vlády pro udržitelný rozvoj. Předsedou Rady jmenovala místopředsedu vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petra Mareše.

Dne 6. srpna 2003 schválila vláda ve svém usnesení č. 836 Statut Rady, návrh rozpočtu Rady na období let 2003 až 2006, jmenovala s účinností od 15. srpna 2003 ministry průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a životního prostředí místopředsedy Rady a uložila místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje do 15. září 2003 jmenovat členy Rady a do 30. června 2004 předložit vládě návrh Strategie udržitelného rozvoje ČR.

Složení Rady

Rada má 28 členů, kterými jsou předseda, 3 místopředsedové a další členové.

Předsedu a místopředsedy jmenuje a odvolává vláda. Předsedou je místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Místopředsedy jsou ministr průmyslu a obchodu, , práce a sociálních věcí a životního prostředí.

Dále je zde po jednom zástupci Úřadu vlády, MPO, MF, MPSV, MŠMT, MZV, MD, MMR a MV, zástupce Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 2 zástupci územních samosprávných celků, 3 zástupci akademické obce, 1 zástupce podnikatelské obce, 1 zástupce odborových svazů, 1 zástupce zemědělců, 1 zástupce ženských organizací, 1 zástupce dětských a mládežnických organizací a 3 zástupci NNO.

Členy jmenuje a odvolává předseda. Funkční období členů Rady je čtyřleté.

Fórum pro udržitelný rozvoj

Pro usnadnění široké veřejné diskuse a maximální informovanosti veřejnosti o klíčových problémech udržitelného rozvoje svolává předseda Rady nejméně jednou ročně Fórum pro udržitelný rozvoj. K účasti na Fóru jsou zváni zástupci dalších orgánů státní správy a všech hlavních zájmových skupin. Program Fóra stanovuje Rada a jeho zasedání řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda. O podnětech a doporučeních vzešlých z jednání Fóra informuje předseda Radu.

Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Jednací řád Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Členové Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Příklady institucionalizace udržitelného rozvoje v Evropě

Kandidátské státy EU a země východní Evropy

Stát

Instituce

Strategie udržitelného rozvoje

Estonsko

Národní komise pro udržitelný rozvoj /1996/
(předseda: premiér; místopředsedové: ministr životního prostředí a ministr hospodářství; složení: 23 expertů na udržitelný rozvoj z různých institucí)

Estonsko ve 21. století. Vize. Možnosti. (2000) – v rámci projektu UNDP a výstupem bude strategie Udržitelné Estonsko (předpoklad léto 2003)

Litva

Národní komise pro udržitelný rozvoj /2000/
(předseda: premiér; místopředsedové: ministr životního prostředí, hospodářství a práce a sociálních věcí; složení: zástupci ministerstev a občanské společnosti.

připravuje se (práce zahájena na jaře 2002)

Lotyšsko

Rada udržitelného rozvoje /březen 2002/
(předseda: premiér; složení: 10 ministrů, zástupci místní samosprávy, tripartity, nevládních organizací)

Strategie udržitelného rozvoje Lotyšska
(září 2002)

Maďarsko

Komise pro udržitelný rozvoj /1993/
(předseda: ministr životního prostředí)

připravuje se – ve spolupráci s UNDP
(práce zahájeny v roce 2002)

Polsko

Komise pro udržitelný rozvoj /1994/
(předseda: ministr životního prostředí)

Polsko 2025 – dlouhodobá strategie udržitelného rozvoje (květen 2000)

Rumunsko

Národní centrum pro udržitelný rozvoj /červen 2001/
(předseda: akademik; složení: akademická obec)

Národní strategie udržitelného rozvoje na léta 2000 – 2020 (1999)

Slovensko

Rada vlády SR pro udržitelný rozvoj /1997/
(předseda: místopředseda vlády pro lidská práva a práva menšin a regionální rozvoj; místopředsedové: ministr životního prostředí, ministr hospodářství a ministr práce a sociálních věcí; členové: ministři, zástupci občanské společnosti)

Národní strategie udržitelného rozvoje SR
(říjen 2001, duben 2002 schválena Národní radou SR)

Slovinsko

Národní rada pro udržitelný rozvoj
(předseda: premiér; složení občanská společnost, nevládní organizace)

nemajíStáty EU

Stát

Instituce

Strategie udržitelného rozvoje

Belgie

Federální rada pro udržitelný rozvoj /květen 1997/
(složení: ministři, občanská společnost)
Mezioborová komise pro udržitelný rozvoj /květen 1997/

Federální plán pro udržitelný rozvoj na léta 2000 – 2004 (červenec 2000)

Dánsko

Národní koordinační výbor
(předseda: premiér; členové: ostatní ministři)

Společná budoucnost - vyvážený rozvoj
(první publikace červen 2001, revize červen 2002)

Finsko

Národní komise pro udržitelný rozvoj /1993/
(předseda: premiér; místopředseda: ministr životního prostředí; členové: zástupci ministerstev, místní samosprávy, nevládních organizací, soukromého sektoru, vědecké obce)

Vládní program pro udržitelný rozvoj
(červen 1998)

Francie

Národní rada pro udržitelný rozvoj /1994/
(předseda: vědecký pracovník)
Meziministerský výbor pro udržitelný rozvoj
(předseda: premiér)

Národní strategie udržitelného rozvoje
byla přijata Meziministerským výborem pro udržitelný rozvoj 3. června 2003.

Irsko

Národní partnerství pro udržitelný rozvoj /1997/
(předseda: akademik)

Udržitelný rozvoj: Strategie pro Irsko (duben 1997)

Itálie

Výbor pro implementaci Agendy 21
(složení: zástupci ministerstev)

Strategie udržitelného rozvoje (2002)

Lucembursko

Národní výbor pro udržitelný rozvoj

Národní plán pro udržitelný rozvoj (duben 1999)

Německo

Výbor pro udržitelný rozvoj /duben 2001/
(předseda: státní tajemník v úřadu spolkového kancléře; složení státní tajemníci ministerstev)
Rada pro udržitelný rozvoj /2001/
(předseda: ministr životního prostředí; složení: zástupci občanské společnosti)

Perspektivy pro Německo (duben 2002)

Nizozemí

Koordinační výbor
(předseda: státní tajemník ministerstva bytové výstavby, územního plánování a životního prostředí)

zatím nepublikována - předpoklad jaro 2003 (v lednu 2002 zveřejněn přehled současných vládních aktivit a kroků v oblasti udržitelného rozvoje

Portugalsko

Národní rada pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

Národní strategie udržitelného rozvoje (červen 2002)

Rakousko

Rada pro udržitelný rozvoj
(předseda: kancléř; složení: zástupci ministerstev, místních samospráv, soukromé sféry, vědecké obce, nevládních organizací)

Rakouská strategie udržitelného rozvoje (duben 2002)

Řecko

Národní centrum pro udržitelný rozvoj /2000/

připravuje se

Španělsko

Mezivládní komise pro strategii udržitelného rozvoje

připravuje se

Švédsko

Národní výbor pro Agendu 21 a Habitat /červen 2000/
(předseda: ministr životního prostředí; složení: 11 zástupců politických stran v rámci parlamentu)

Švédská národní strategie udržitelného rozvoje (léto 2002)

Velká Británie

Komise pro udržitelný rozvoj /duben 2001/
(předseda: premiér)
Komise pro udržitelný rozvoj
(předseda: akademik; složení: zástupci občanské společnosti)

Lepší kvalita života (1999)

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

webdesign & publikační systém
ECONNECT