lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

|  A  |  B  | C |  D  |  E  |  F  | G | H |  CH  |  I  | J | K | L |  M  | N |
|  O  |  P  | Q |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  | W | X | Y |  Z  |

Agenda 21
nejrozsáhlejší z dokumentů přijatých na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992. Je to akční program pro uplatňování udržitelného rozvoje v různých sférách a na různých hierarchických úrovních.
aktivní politika zaměstnanosti
systém činností a nástrojů, které přispívají k tvorbě nových pracovních míst a napomáhají zmírňovat nepříznivou situaci občanů hledajících pracovní uplatnění. Patří sem rozvoj ekonomické aktivity v regionech, rekvalifikace, zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva, alternativní formy pracovních úvazků, zřizování společensky účelných pracovních míst, chráněných dílen a pracovišť, veřejně prospěšné práce, podpora samostatné výdělečné činnosti.
biocentrum
krajinný celek umožňující svojí rozlohou a stavem ekologických podmínek dlouhodobou existenci druhů nebo společenstev přirozeného druhového i genového bohatství krajiny.
biodiverzita
rozmanitost života ve všech jejich formách, úrovních a kombinacích.
biokoridory
krajinné segmenty, které vzájemně propojují izolovaná biocentra a umožňují mezi nimi migraci organismů.
diskriminace
rozlišování, omezování nebo odnětí práv určité kategorii obyvatel z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině.
ekologická daň
slouží jako nástroj na internalizaci tzv. externích nákladů ekonomických aktivit, tedy na zpoplatnění ekonomických činností a výrobků, které nejsou příznivé k životnímu prostředí.
ekologické zemědělství
způsob zemědělské výroby, při kterém je částečně nebo úplně omezeno používání chemikálií. Výnosy jsou sice nižší, ale produkují se zdravotně nezávadné potraviny, šetří se přírodní zdroje a krajina.
ekologie
v původním významu chápaná jako vědní disciplína zkoumající vztah živých organismů k prostředí, resp. živých organismů navzájem. V širším pojetí je chápaná jako věda o prostředí a v něm existujících vztazích.
eko-systémy
společenstva rostlin a živočichů mezi nimiž existují funkční vztahy, obývající prostor s danými fyzikálními podmínkami.
eko-výrobky
výrobky, jejichž výroba či spotřeba nezatěžují životní prostředí.
energie
činnost, aktivita, působení. Schopnost vykonávat práci. Je to základní vlastnost všech těles od elementárních částic až po vesmírné objekty.
environmentalistika
společenský obor zabývající se uvědomělou péčí o životní prostředí.
environmentální ekonomie
ekonomická teoretická škola. Snaží se pozměnit fungování současného neudržitelného modelu ekonomiky zavedením nástrojů příznivějších zachování přírody a životního prostředí.
facilitace
technika, která užívá efektivní dovednosti řízení jednání. Zajišťuje hladký průběh jednání, dbá na splnění a projednání zadaného tématu, odstraňuje nedorozumění mezi účastníky a formuje proces rychlého rozhodování.
Fórum pro udržitelný rozvoj
v některých státech Evropské unie existují vedle meziresortních koordinačních orgánů udržitelného rozvoje také širší konsultační fóra, kde probíhá veřejná diskuze ke klíčovým záležitostem udržitelného rozvoje. Návrh usnesení o vytvoření Rady vlády pro udržitelný rozvoj předpokládá vznik podobného fóra i v ČR.
chemizace ŽP
kontaminace prostředí, zejména vody, vzduchu, půdy a živých organismů, nebezpečnými chemickými látkami.
inkluze sociokulturních skupin
vyšší stupeň integrace znevýhodněných skupin do společnosti a jejích institucí.
internalizace negativních externalit
zahrnutí negativních dopadů na životní prostředí, které vznikají při ekonomických aktivitách, do cen surovin, výrobků, služeb atd.
mezisektorová činnost
spolupráce ekologického, environmentálního a sociálního pilíře.
modely udržitelné spotřeby a výroby
jsou modely, které se soustředí na čistší a ekologičtější výrobní procesy, produkci ekologických výrobků, větší informovanost zákazníků a jednání podle zásady „omezuj, znovu využívej, recykluj“.
moderní koncepce průmyslového rozvoje
představují zkvalitňování investičního a podnikatelského prostředí, restrukturalizace velkých firem se státní účastí, minimalizace negativních dopadů průmyslu na životní prostředí, výrobu ekologicky šetrných výrobků.
občanská společnost
nezávislá samoorganizace společnosti, jejíž jednotlivé části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby uspokojovaly individuální, skupinové či veřejné zájmy v rámci právně definovaného vztahu mezi státem a společností.
odpady
vedlejší materiální nebo energetické produkty vznikající v procesu výroby, spotřeby či využití suroviny nebo výrobku.
participace veřejnosti
účast veřejnosti (občanů, NNO) na rozhodování, realizaci a kontrole veřejných záležitostí. Největší možnost participovat se veřejnosti nabízí na nejnižší úrovni veřejné správy
tj. ve věcech samosprávy na úrovni obcí a regionů.
princip autoregulačního a sebepodpůrného vývoje
Hledat a využívat přírodní a antropicky simulované autoregulační a sebepodpůrné přírodní mechanismy. Podporovat uzavřené cykly výroby a spotřeby.
princip efektivity, rozumné dostatečnosti a optimalizace
Zachovat optimální látkově-regulační cykly. Minimalizovat surovinové a energetické vstupy, redukovat neproduktivní, případně škodlivé výstupy a minimalizovat ztráty. Rozumně a šetrně využívat a zároveň chránit zdroje. Podporovat vhodné formy samozásobování. Cíleně řídit a slaďovat všechny činnosti směrem k rovnováze, odstraňovat nežádoucí následky a zdroje nestability či rizik.
princip ekologický
Zachování a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti ekosystémů (původní ekosystémy). Optimalizovat prostorové uspořádání a funkční využití krajiny a zabezpečit ekologickou stabilitu. Zachovávat a podporovat systémy zabezpečující život. Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Minimalizovat využívání neobnovitelných zdrojů, upřednostnit využívání obnovitelných zdrojů při respektování jejich reprodukčních možností. Zavádět a rozvíjet nástroje environmentálně šetrné ekonomiky.
princip emancipace a participace
Podporovat emancipaci sociokulturních skupin, které neporušují Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Posílit účast obyvatel a ziskových a neziskových organizací, obcí a regionů na rozhodování a pocitu spoluzodpovědnosti za dění a to v lokálním i globálním měřítku. Zesílení veřejné kontroly „zdola“. Umožnit přístup k veřejným statkům a službám všem sociokulturním skupinám, které neporušují Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod.
princip implementace přijatých právních norem a dokumentů
ČR má v mnoha oblastech dostačující právní mechanismy, pokud situace stagnuje nebo se dokonce zhoršuje, může to být způsobeno tím, že do praxe nejsou uváděny příslušné právní normy a dokumenty. Analyzovat a prosazovat způsoby/mechanismy, kterými lze implementovat platné právní normy i právně nevymahatelné dokumenty (např. strategie a akční plány jednotlivých ministerstev apod.).
princip kulturní a společenské integrity
Podporovat vnitřní rozvojový potenciál lokalit místo mechanicky importovaného rozvoje. Zachovat či obnovit pozitivní hodnoty krajiny. Podporovat partnerství a přátelské soužití všech sociokulturních skupin, které neporušují Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Podporovat místní kolorit, lidovou kulturu a duchovní atmosféru. Oživovat tradiční aktivity s citlivým využitím moderních technologií. Podporovat spontánní formy pomoci, resp. svépomoci.
princip nenásilí
Nepoužívat a neschvalovat násilné řešení sporů a konfliktů. Uplatňovat a podporovat konsezuální metody řešení sporů a řízení společnosti.
princip podpory rozvoje lidských zdrojů
Podporovat zdravý životní styl a aktivní trávení volného času. Podporovat interaktivní formy výuky a celoživotní vzdělávání všech skupin obyvatelstva. Vytvářet podmínky pro optimální rozvoj lidských zdrojů ve všech sektorech společnosti.
princip přechodu od pasivních politik a pasivní pomoci k aktivním politikám a aktivní pomoci
Týká se nejen sociální politiky ale všech veřejných politik zaměřených na pomoc občanům, firmám, podnikům a regionům. Nahrazovat pasivní tj. finanční pomoc, dotace a dávky pomocí aktivní tj. vytvářet podmínky pro svépomoc, nabízet poradenství, aktivně podporovat podnikání a veřejně-prospěšné práce, vytvářet nové pracovní a jiné příležitosti.
princip respektování potřeb a práv budoucích generací
Zachovat možnost využívat existující zdroje i budoucím generacím. Zachovat stejná práva i pro budoucí generace.
princip sociálně, eticky a environmentální příznivého hospodaření, rozhodování, řízení a chování
Náhled na problematiku UR a řešení problémů v synergickém působení politických, právních, ekonomických, sociálních, organizačních, výchovně-vzdělávacích a jiných nástrojů pro podporu hodnotových orientací, tvorby kultury a určování hodnot, stejné principy používat během vzniku, činnosti a budování příslušných institucí. Dodržování výše uvedených principů a jejich uplatňování v praxi.
princip solidarity a partnerství
Podporovat solidaritu, partnerství, toleranci a porozumění. Podporovat vzájemnou pomoc a spoluzodpovědnost.
princip subsidiarity
zjednodušeně znamená, že se existující problémy mají řešit na nejnižší institucionální úrovni, na které jsou řešitelné. Postupovat podle vzorce: jedinec v tísni - pomoc rodiny - pomoc komunity (rodina, přátelé, sousedi, spolupracovníci, zaměstnavatel) - pomoc odpovídajících neziskových organizací - pomoc místních orgánů samosprávy a státní správy - pomoc centrálních orgánů veřejné správy - pomoc ze zahraničí (jiné státy a mezinárodní instituce). Organizace v tísni - pomoc komunity (zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé) - pomoc místních orgánů samosprávy a státní správy - pomoc centrálních orgánů veřejné správy - pomoc ze zahraničí (jiné státy a mezinárodní instituce). Ohrožení životního prostředí, živých bytostí - pomoc jedince/ců a skupin žijících/vyskytujících se v dané lokalitě - pomoc odpovídajících neziskových organizací - pomoc místních orgánů samosprávy a státní správy - pomoc centrálních orgánů veřejné správy - pomoc ze zahraničí (jiné státy a mezinárodní instituce).
princip upřednostňování preventivní opatrnosti a předvídavosti, uznávání a napravování chyb
Upřednostňovat preventivní opatření a uznávat možná rizika před represí a odstraňováním nežádoucích následků činností. Upřednostňovat přístupy umožňující návrat k východiskovému stavu s cílem minimalizovat nevratné změny s těžko předvídatelnými důsledky. Bezodkladně zveřejňovat, odstraňovat nebo zmírňovat chyby a omyly.
princip vnitrogenerační a mezigenerační rovnosti práv všech sociokulturních skupin
Zabezpečit lidská práv ve všech směrech. Zabezpečit rovnost všech sociokulturních skupin, které neporušují Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Zabezpečit práva ostatních živých bytostí.
principy udržitelného rozvoje
představují univerzální a dlouhodobě platné zásady na cestě k udržitelnému rozvoji.
Rada pro udržitelný rozvoj
v řadě zemí meziresortní koordinační poradní orgán vlády pro otázky udržitelného rozvoje.
Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii (RASES)
poradní, koordinační a iniciativní orgán vlády pro oblast strategie sociálního a ekonomického rozvoje České republiky.
sociální dialog
institucializovaná forma vyjednávání mezi vládou, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a dalšími aktéry.
sociální spravedlnost
historicky zakotvený požadavek na distribuci či redistribuci materiálních hodnot, funkcí, důstojnosti, odměn a sankcí. Ve spravedlivě uspořádané společnosti se dosahuje co největší rovnováha v uspokojování zájmů všech jejích členů.
sociokulturní skupiny
etnické a národnostní menšiny, občané s odlišnou sexuální orientací, postižení a další sociální skupiny.
strategie udržitelného rozvoje
soubor strategických cílů, postupů a opatření sloužících k optimalizaci rozvoje společnosti z hlediska ekonomického, sociálního i ekologického.
tripartita
institucionalizovaný způsob vyjednávání mezi zástupci vlády, představiteli odborů a reprezentanty podnikatelů o problémech, které se dotýkají hospodářské a sociální politiky.
udržitelný rozvoj
hlavní východisko rozvoje společnosti založeného na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí.
uhlíková daň
ekonomický nástroj, který finančně zatěžuje veškeré produkty obsahující uhlíkaté sloučeniny.
vzorce spotřeby
představy, postoje a činnosti ovlivňující spotřební jednání lidí.
zájmové skupiny
dobrovolně utvářené sociální jednotky s určitými cíly a určitým vnitřním členěním, které se snaží uskutečnit individuální, materiální a ideové zájmy svých členů ve smyslu potřeb, užitku a ospravedlnění, přičemž to dělají uvnitř sociální jednotky a/nebo vůči jiným skupinám, organizacím a institucím.
webdesign & publikační systém
ECONNECT