lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Úvodní odborná diskuze

Zahájení mezioborového dialogu k udržitelnému rozvoji a přípravě Strategie udržitelného rozvoje ČR.
Prezentace projektu.
Diskuze o významu a využitelnosti Strategie udržitelného rozvoje pro ČR, časový plán a implementace Strategie UR pro ČR, workshopy k UR.

Termín a program odborné diskuze

Termín: 12. května 2003
Místo: Institut ekonomické a environmentální politiky, Štěpánská 18, Praha 1
Program:


ÚVOD:
1) Cíl setkání, způsob práce - odborné diskuze, pravidla webové diskuze, info o facilitaci
2) Seznámení účastníků - jméno, organizace, zaměření organizace - Případné otázky, diskuze
3) Diskuze přítomných a odpovědi na otázky

Přestávka

HLAVNÍ ČÁST:
1) Mgr. Eva Rázgová (Iris a ÚEP) - Udržitelný rozvoj jako hlavní východisko rozvoje společnosti založeného na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí - vzájemná koexistennce a provázanost ekonomické, sociální, ekologické problematiky. (15 - 20 min)
2) Ředitel odboru strategií MŽP ČR JUDr. Jiří Hlaváček - Strategie udržitelného rozvoje ČR - dosavadní vývoj, současná situace, další vývoj a možnosti zapojení občanské společnosti. (15 - 20 min)
3) Workshop - ekonomický, sociální a environmentální pilíř - jak se promítají v problematice UR. (10 min)
4) Diskuze k výsledkům workshopu - hledání propojení sektorů a společných východisek environmentální, ekonomické a sociální sféry.
5) Diskuze - význam celonárodní strategie UR, možnosti zapojení občanské společnosti do přípravy, realizace i kontroly strategie UR ČR.

Přestávka

ZÁVĚR:
1) Závěrečná diskuze
2) Formulace závěrů
3) Základní informace o dalším tématu

Oběd

Závěrečná zpráva


V úvodu diskuse zazněly dva příspěvky. Jako první vystoupil ředitel odboru strategií Ministerstva životního prostředí ČR JUDr. Jiří Hlaváček. Seznámil účastníky s průběhem institucionalizace udržitelného rozvoje v České republice a nastínil další možné kroky vlády v této oblasti.

Mgr. Eva Rázgová (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.; Iris, o.p.s.), která se profesionálně věnuje popularizaci udržitelného rozvoje, upozornila ve druhém příspěvku na podceňování provázanosti environmentální, ekonomické a sociální sféry, na nebezpečí izolovaného řešení problémů a na nezbytnost široké diskuse mezi aktéry z různých sfér, a to i tam, kde problém zdánlivě spadá pouze do jedné z nich.

Příspěvky se staly východiskem pro následující diskusi účastníků a workshop, jehož zadáním bylo zodpovědět následující otázky:

1) Co považujete za důležité při řešení udržitelného rozvoje v uvedených oblastech pro Českou republiku?


 • Environmentální pilíř
 • Sociální pilíř
 • Ekonomický pilíř

2) Jaká jsou vaše východiska pro celonárodní strategii udržitelného rozvoje České republiky?

Účastníci byli náhodným výběrem rozděleni do 4 skupin. V každé skupině byly zastoupeni odborníci/odbornice z environmentálního, ekonomického i sociálního pilíře.

Závěry diskuse

V první části diskusí prezentovaly své výstupy jednotlivé skupiny.

1. skupina
První skupina se věnovala především strategii udržitelného rozvoje pro ČR. Strategii udržitelného rozvoje konzultanti vnímají jako strategii rozvoje kvality života založené na duševní a duchovní kvalitě vztahů. Strategie musí obsahovat reálné kroky a představy.

Strategie UR by měla obsahovat tyto základní kroky na cestě k udržitelnosti:

 • Environmentální daňovou reformu - vhodný nástroj pro internalizaci negativních externalit, měla by vycházet z rámců daných EU
 • Podporu ekologických investic
 • Rozvoj mikroregionů - soběstačnost, rozvoj sociálních služeb a ekozemědělství, využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Ekologickou výchovu a komunikaci
 • Územní plánování založené na principech UR

2. skupina
Druhá skupina zdůraznila, že planeta Země má určitou kapacitu, která nesmí být překročena. Za hlavní východisko považuje inventarizaci zdrojů. Jako vhodný nástroj doporučuje ekologickou stopu. Současný stav země je krizový - řešení nesmí ležet "pouze na bedrech" vládních institucí, ale musí se na něm podílet celá občanská společnost. Hlavním nebezpečím při prosazování myšlenek udržitelného rozvoje je možné nastolení autoritativního státu - UR musí být prosazen na základě celospolečenského konsensu.

Strategie udržitelného rozvoje ČR musí vyřešit tyto problémy:

 • energetiku
 • dopravu
 • rozvoj občanské společnosti
 • v ekonomice zajistit vytváření zdrojů bez negativního ovlivnění environmentální a sociální oblasti

V oblasti environmentální by se strategie měla zaměřit na dopravu a energetiku. V oblasti sociální na zajištění spravedlnosti pro marginální skupiny, podporu občanské společnosti.
V oblasti hospodářské na vytváření zdrojů pro udržitelný rozvoj bez negativního ovlivňování environmentální a sociální oblasti.

3. skupina
Třetí skupina považuje udržitelný rozvoj za společný jmenovatel pro řešení problémů. Samotná strategie udržitelného rozvoje ČR musí být nejdříve definována jednotnou vizí - kam chceme dlouhodobě směřovat, která bude společná všem oblastem společenského života.

Předpoklady pro zpracování kvalitní, mezisektorové strategie jsou:

 • Celostní, systémové myšlení
 • Gramotnost - vzdělávání, poznání
 • Definice pojmu kvalita života
 • Aktivizace jednotlivců ve společnosti
 • Harmonizace mužského a ženského principu - dbát na jejich vyrovnanost
 • Změna hodnotového systému každého z nás - odklon od hodnot konzumní společnosti
 • Nastartování společenského zpětnovazebního mechanismu - reflexe v rámci společenského života

4. skupina

Čtvrtá skupina upozornila, že mnoho témat nelze zařadit výhradně do jednoho pilíře - environmentálního, ekonomického nebo sociálního. Existuje řada oblastí, které přesahují úzce vymezené pilíře udržitelného rozvoje.

Za podmínky prosazení myšlenek UR považuje:

 • Zajištění bezpečnosti jako podmínky udržitelného rozvoje
 • Vytvoření společenského "klimatu" pro prosazování UR - tj. UR by se měl prosadit na základě společenské objednávky
 • Přímý přesun financí ze ziskové do neziskové sféry
 • Územní hledisko UR - místní rozvoj, prostorové dopady a aspekty
 • Vzdělávání – důvěra v budoucnost prostřednictvím solidního vzdělávání
 • Ochranu přírodního a kulturního bohatství
 • Možnost volby vlastního životního stylu

Doporučení pro prosazení UR ve společnosti

Účastníci se shodli, že je nezbytné vytvořit vhodné klima ve společnosti. K tomu je bezpodmínečně nutné vymezit obsah pojmu udržitelný rozvoj. Vyjasnění pojmu musí probíhat na základě široké spolupráce všech oblastí společenského života. V tomto procesu je nutné zvážit, jestli je vhodné zařazovat jednotlivé problematiky do environmentálního, ekonomického nebo sociálního pilíře.

Je nutné si uvědomit, že dnešní ekonomický růst bohatých států nemůžeme udržovat na současné úrovni, protože by to vedlo ke globální krizi. V současnosti "žijeme na dluh" - proto musíme zvážit růstové trendy a kapacitní možnosti jednotlivých zemí i planety. Pro další vývoj společnosti je důležitý ekonomický rozvoj, který nelze zaměňovat s ekonomickým růstem. Proti globalizaci je nutné budovat a rozvíjet regiony.

Vhodným nástrojem pro ekonomický rozvoj může být ekologická stopa, která ale nesmí být jediným ukazatelem vývoje, protože není vhodným ukazatelem pro všechny pilíře. Bylo by vhodné vytvořit modely "kolik unese svět". Otázkou je, zda lze takové modely vytvořit.

Rada pro udržitelný rozvoj musí být meziresortní poradní orgán vlády, který bude pohlížet na problémy a jejich řešení komplexně. Členy RUR musí být nejen ministři ale i zástupci akademické obce a občanské společnosti. Problémem stále zůstává resortismus, protože problémy nelze řadit pod jeden resort, je nutný komplexní náhled a řešení problémů.

Hodnotové rámce pro udržitelný rozvoj v ČR

Rada pro udržitelný rozvoj musí na základě celospolečenského konsensu vytvořit vizi dalšího směřování společnosti, jasně definovat pojmy a jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje, případně je doplnit o další. Je důležité vzít v potaz, že velmi významnou roli hraje hodnotový systém jednotlivců. Rada by měla navrhnout vytvoření mechanismů, které podpoří pozitivní postoj občanů k problematice udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Za stěžejní lze pokládat:

1) Vzdělávání, které bude zahrnovat:

 • Občanskou gramotnost
 • Demokratickou gramotnost
 • Ekogramotnost

2) Rozvoj místní soběstačnosti

3) Internalizaci externalit

 • Další zvýhodnění ekologicky šetrného chování a jednání
 • Tvrdé postihy za škody způsobené na ŽP

4) Skromnost a odklon od konzumního života jako základní hodnoty společnosti
Čtyři cesty pro UR aneb boj proti konzumu:

 • podpora zdravého životního stylu
 • nabídka alternativy konzumního způsobu života
 • neekologické se musí stát neekonomickým
 • omezení reklam na alkohol a tabá

5) Poznání funkčnosti živých systémů pro zpracování strategie

Ostatními prioritami bez určení pořadí (volné řazení) jsou:

 • Vyvážená spotřebajako výchovný a kulturní fenomén
 • Osobní skromnost na základě vlastního přesvědčení
 • Vytváření samoregulačních systémů systémů - regulační smyčky a jejich správné uchopení
 • Pozornost venkovskému prostoru
 • Myslet globálně, ale jednat lokálně
 • Oddělit politiku od ekonomiky

  Závěrečná zpráva (formát RTF, velikost 34,1 KB)

webdesign & publikační systém
ECONNECT