lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Život v regionech České republiky

Programy regionálního rozvoje pro strukturálně postižené regiony. Moravskoslezsko a Severozápad a další hospodářsky slabé a strukturálně postižené oblasti na území ČR.
Podpora SME.
Reforma veřejné správy.

Termín a program odborné diskuze

Termín: 18. září 2003
Místo: VŠE - Institut ekonomické a environmentální politiky, Štěpánská 18, Praha 1
Program:


ROZVOJ REGIONŮ ČR PŘI RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

ÚVOD: 10:00 - 10:30 hod.
1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci
2) Seznámení účastníků
3) Dotazy

HLAVNÍ ČÁST: 10:30 - 11:00 hod.
I. Odborné příspěvky: 10:30 – 11:00 hod.
1) Odborník Ministerstva pro místní rozvoj ČR z odboru regionálního rozvoje: Vize regionálního rozvoje České republiky (15 min.)
2) Odborník Ústavu pro ekopolitiku: Lokální Agenda 21 (10 min.)
3) RNDr. Jiřina Vargová (Krajský úřad Libereckého kraje): Příprava Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (15 min.)

II. Workshopy: 11:10 – 11:45 hod.
1) Zádání workshopů:
a) Jaké by měly být hlavní znaky udržitelného regionu?
b) Jak rozšiřovat a podporovat koncepce/programy ekonomického a sociálního rozvoje při respektování enviromentálních limitů regionů procházejících restrukturalizací průmyslu (severozápadní Čechy, Moravskoslezský kraj)?
c) Jak rozšiřovat a podporovat koncepce/programy ekonomického a sociálního rozvoje při respektování enviromentálních limitů venkovských regionů?
2) Prezentace výsledků workshopů: 11:45 – 12:10 hod.

Přestávka, občerstvení: 12:10 – 12:30 hod.

ZÁVĚR: 12:30 – 14:00 hod.
1) Společná diskuse k výsledkům workshopů
2) Formulace doporučení a závěrů
3) Organizační záležitosti – připomínky a dotazy k průběhu diskuse, určení termínu pro další diskusi

Ukončení – občerstvení a volná diskuse

Závěrečná zpráva

Život v regionech ČR

Datum: 18. září 2003
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Místo: Institut ekonomické a ekologické politiky VŠE, Štěpánská 18, Praha 1
Počet účastníků: 28
Program:

I. Úvod: 10:00 - 10:30 hod.
1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci
2) Seznámení účastníků
3) Dotazy

II. Odborné příspěvky: 10:30 - 11:00 hod.
Mgr. Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.): Agenda 21 (15 min.)
RNDr. Jiřina Vargová (Krajský úřad Libereckého kraje): Příprava strategie UR Libereckého kraje (15 min.)

III. Workshopy: 11:00 – 11:45 hod.
Účastníci byli/y rozděleni do 5 skupin po 5-6 osobách

Cíl diskuse:
NALÉZT ZPŮSOBY UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ UR PŘI PŘÍPRAVĚ ROZVOJOVÝCH PLÁNŮ REGIONŮ A OBCÍ

Zádání workshopů:

 • Jaké by měly být hlavní znaky udržitelného regionu?

 • Jak rozšiřovat a podporovat koncepce/programy ekonomického a sociálního rozvoje při respektování enviromentálních limitů regionů procházejících restrukturalizací průmyslu (severozápadní Čechy, Moravskoslezský kraj)?

 • Jak rozšiřovat a podporovat koncepce/programy ekonomického a sociálního rozvoje při respektování enviromentálních limitů venkovských regionů?

 • Jak získat podporu veřejné správy a občanů pro prosazování udržitelného rozvoje v obcích?

 • Příprava rozvojového plánu – role občanů, NNO, podnikatelů a veřejné správy

IV. Výsledky workshopů: 12:05 – 13:45 hod.

JAKÉ BY MĚLY BÝT HLAVNÍ ZNAKY UDRŽITELNÉHO REGIONU ČI MĚSTA?

Znaky udržitelného regionu či obce zahrnují všechny pilíře udržitelného rozvoje tj. environmentální, ekonomický i sociální pilíř.

Konkrétní znaky "udržitelného" regionu/obce jsou:

 • Soulad mezi pravomocemi a odpovědností regionů/obcí – regiony/obce musí být zodpovědné za jak za vlastní záležitosti tak za své problémy, rozvoj a další budoucnost.

 • Na zodpovědných místech musí být vytvořeno průhledné nekorupční prostředí – základem je komunikace a strategie vedoucí k vytvoření průhledného, nekorupčního prostředí – to je v současné době velká slabina.

 • Bezpečné prostředí – bezpečné prostředí po kriminální a hospodářské stránce – zajištěno dodržování a vymahatelnost zákonů, zdravotně a sociálně bezpečné prostředí zvyšuje atraktivitu regionu.

 • Stanovit na základě minimálních limitů environmentální limity podle potřeb obcí/regionů v závislosti na místních podmínkách.

 • Veřejnost se na rozvoji svých lokalit musí účastnit ve všech fázích rozhodování a přípravy rozvojových plánů, účasti veřejnosti docílíme pokud:

  • Veřejnost včas informována o záměrech plánů, že vůbec vznikají.

  • Zveřejňování projektů.

  • Občan ví, jak se může zapojit.

  • Objektivní informovanost občanů o všech fázích procesu.

  • Zřizování poradních orgánů pro veřejnost i podnikatelskou sféru.

  • Podpora neziskového sektoru.

 • Zapojení obcí/regionů do evropské kooperace – Evropská unie se stane důležitým zdrojem finančních prostředků – i v tomto případě musí být regiony/obce informovány o tom:

  • jak se zapojit,

  • jak se podílet na evropských projektech.

 • Zvyšování atraktivity regionů – nutné využití místních specifik – hledání kladných aspektů regionu:

  • turistický ruch,

  • výše zmíněná bezpečnost regionu a další.

 • Zvyšování soběstačnosti při řešení sociálních problémů.

 • Podpora ekonomických aktivit podle místních podmínek.

 • Využívání nejefektivnějších technologií v těchto oblastech:

  • výrobní postupy, ochrana ŽP, informační systémy, čistší produkce.

 • Šíření principů udržitelného rozvoje: vzdělávání a osvěta.

  Diskuse:

 • Limity ŽP – stanoveny minimální limity – obce/regiony mohou limity zvýšit dle vlastního uvážení - environmentální limity – již určeny řadou zákonů.

 • Důraz na využití alternativních zdrojů.

 • Důraz na využívání obnovitelných zdrojů a opětovné využívání surovin - recyklace.

 • Indikátory udržitelného rozvoje a monitoring vyhodnocování – doposud chybí.

 • Občan ví jak se může zapojit.

 • Motivační stimuly – daňové úlevy.

 • Podpora místního sociální kapitálu, podpora místního lidské potenciálu.

 • Sousedská spolupráce, soběstačnost regionů.

 • Asignace daní – směřovat část daní do neziskového sektoru, občan projeví své preference.

 • Striktní dodržování zákonnosti – zákon by měl být naplněn a dodržován.

 • Úzká spolupráce s hospodářskou sférou.

  JAK ROZŠIŘOVAT A PODPOROVAT KONCEPCE A PROGRAMY EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE REGIONŮ PROCHÁZEJÍCÍCH RESTRUKTURALIZACÍ PRŮMYSLU?

  PROBLÉMY

 • Nezaměstnanost a nedostatek finančních prostředků:

  • malá mobilita pracovních sil v regionu – pracovní místa prostě nejsou,

  • kvalifikace pracovních sil je často velmi specifická, převládá nízké vzdělání obyvatelstva,

  • nedostatek pracovních příležitostí,

  • chybí podnikatelský duch – lidé nejsou schopni uplatnit své vědomosti a dovednosti v podnikatelských aktivitách,

  • migrace podnikavých lidí, právě těch nejschopnějších, pryč z regionu, zhoršuje se lidský potenciál regionu.

 • Špatná dopravní obslužnost:

  • špatná mobilita – špatná dopravní obslužnost – pro pracující je obtížné dojíždět za zaměstnáním do vzdálenějších míst,

  • pracovní místa nejsou tak finančně ohodnoceny, aby se dojíždění vyplatilo.

 • ŽP - opuštěné průmyslové zóny:

  • odrazuje investory,

  • silná ekologická zátěž,

  • bohužel často využívány greenfields.

  ŘEŠENÍ

  Nezaměstnanost a nedostatek finančních prostředků

 • Vytváření nových pracovních příležitostí

 • Rozvoj malého a středního podnikání:

  • dostupnost finančních prostředků,

  • dostupnost úvěrů,

  • daňové úlevy.

 • Poradenství pro podnikatele – existuje řada poradenských institucí – bohužel jsou většinou nekvalitní, poradny musí umět poradit:

  • kde hledat dotace a finance,

  • jak správně napsat a podat projekt atd.

 • Podpora úřadů (pro podnikatele) – dosud je malá podpora úřadů, byrokratický systém je složitý, potřeba zjednodušení například:

  • "princip jedněch dveří" – možnost vyřídit vše komplexně u jednoho úředníka,

  • noví investoři - nabídka ploch – brownfields podnikatelům, kteří by byli schopni využít to, co region nabízí,

  • cílené rekvalifikace – efektivní, kvalitní, aby investoři měli výběr z kvalifikované pracovní síly.


  Využití krajiny, opuštěné průmyslové zóny

 • Nutnost upravit majetkové vztahy.

 • Nutnost revitalizace

  • zátěže odrazují nové investory,

  • vysoké náklady ale i potenciál pracovních míst – nutno zapojit do revitalizace státní, krajské a obecní zdroje,

  • výhodou revitalizovaných území je podnikatelská atraktivnost – blízkost center, dobrá dopravní obslužnost,

  • revitalizované plochy je možné využít nejen pro průmysl ale i jiné aktivity.

 • Otázka nastavení cen za greenfields, za zemědělské plochy, lesy.

 • Při zpracování rozvojových plánů více využívat priorit – absence priorit toho, co má být zastavěno a co má zůstat nezastavěno, přizvat občany k stanovování těchto priorit.

 • Úlevy investorům při vstupování do současných zastavěných ploch.

 • Zájmy státu jdou někdy proti zájmům obcí – spousta výjimek z územního plánu, které jsou přijímány dodatečně – problém.

  Podnikání

 • Upřednostnit domácí regionální investory proti zahraničním.

 • Účast zaměstnanců na rozvoji firmy

 • Malé a střední podnikání:

  • podpora pomocí tzv. "inkubátorů" – tj. podpora malých firem, zpočátku intenzivní pomoc potom postupné osamostatnění firmy,

  • podnikatelské informační centrum v každém kraji, které by pomáhalo vedení firem a spolupracovalo s výzkumnými ústavy,

  • využít 6. rámcový program rozvoje firem,

  • poradenská centra – v současnosti nadbytek, neefektivní, není výsledek, nutné zavést systém, málo info o nich, sami neschopní, postupná osvěta.

 • Malí podnikatelé jsou málo informováni o podnikatelských centrech.

 • Měla by existovat kontrola projektů tj.:

  • standarty pro organizace,

  • supervize,

  • kontrola hospodaření.

  JAK ROZŠIŘOVAT A PODPOROVAT KONCEPCE A PROGRAMY EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE REGIONŮ VENKOVSKÝCH REGIONŮ?

  Venkovská sídla jako samostatné jednotky jsou velmi slabé, aby si mohly sami vytvářet koncepce UR a shánět finanční prostředky:

  • sdružování do mikroregionů, které budou vytvářet vlastní plány UR z toho potom dílčí plány – rozvojové plány obcí,

  • práce s informacemi, osvěta jednotlivých regionů,

  • výměna informací a zkušeností mezi mikroregiony a obcemi,

  • síťování a sdílení informací a zkušeností obcí,

  • obce se mohou připojit k již fungující síti/struktuře,

  • metodická pomoc vedení musí směřovat z krajské úrovně, pomáhat mikroregionům – jaké jsou možnosti, jak lze daný problém řešit.

 • Prezentovat pozitivní výsledky.

 • Finance:

  • pravomoc rozdělovat finance přesunout co nejblíže k obcím – např. na kraje – špatné výsledky hospodaření malých obcí,

  • princip subsidiarity,

  • podporovat místní NNO.

 • Metodická pomoc.

 • Komunitní plánování – zapojení i občanů.

 • Prezentace pozitivních efektů a výstupů.

  Diskuse:

 • Námitka proti tomu, aby malé obce přímo hospodařily s finančními prostředky státu – špatné zkušenosti s hospodařením – radši směřovat finance (pravomoci) krajům, které by vypisovaly dotační tituly.

 • V malých obcích větší průhlednost využívání finančních prostředků, snazší kontrola.

 • Podpora rozvoje silnic II. a III. tříd – jinak nebudou malé obce brzo dostupné.

 • Zlepšit legislativu a předpisy pro čerpání finančních zdrojů.

 • Obce jsou velmi flexibilní, rychle se učí využívat projektových soutěží.

 • Zachování lokálních tratí.

  JAK ZÍSKAT PODPORU VEŘEJNÉ SPRÁVY A OBČANŮ PRO PROSAZOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBCÍCH?

  Veřejná správa

 • Zákon.

 • Prosazovat UR na základě zákona.

 • Kontakt s realitou.

 • Výchova, vzdělávání, osvěta.

 • Motivace – finační zvýhodnění obcí.

 • Zvýšení prestiže "udržitelného" města.

 • Úřad příkladem (kodex).

  Občané

 • Zákon.

 • UR v zákonu.

 • Výchova, vzdělávání, osvěta.

 • Motivace – aktivní spoluúčast.

 • Média.

 • Postaví se za to autorita města.

 • Zájem o názor obyvatel.

 • Analýza.

 • Zpětná vazba s občany.

  Odborný aspekt, diskuse a prezentace

 • Otevřenost názorových proudů při diskusi s veřejností.

 • UR nelze ošetřit zákonem – je to věc politiky, která se vyvíjí.

 • Zákonem by měla být dána povinnost strategického dokumentu.

 • Přijetí plánu nějakým strategickým dokumentem.

 • Možnost zasáhnout do přípravy zákona.

 • Dokument – obecný, stojí nad územním plánem.

  Média jako vhodný nástroj

 • Mediální kampaň.

 • Rozšířit myšlenky o UR.

 • Chybí systém informování o udržitelném rozvoji.

 • Strategická partnerství s médii.

 • Environmentální vzdělávání žurnalistů – srozumitelnost laiků.

  PŘÍPRAVA ROZVOJOVÉHO PLÁNU – ROLE OBČANŮ, NNO, PODNIKATELŮ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

  FUNGUJE DOBŘE

 • Zapojení všech skupin:

  • zazní mnoho zajímavých názorů – v přípravě i realizaci,

  • rozšíření obzorů účastníků,

  • inspirace a kontakty.

 • Díky přípravě veřejného jednání spolu začaly komunikovat odbory krajských úřadů – dříve jen resortní koncepce nyní spolupráce mezi odbory

  LZE UDĚLAT LÉPE

 • Chybí jasně vyslovený zájem politiků - podpora.

 • Je malé povědomí o možnostech veřejného projednávání, participace .

 • Organizátoři nemají jasno v koncepci veřejného projednání – zlepšit metodiku veřejných jednání.

 • Krátkodobé priority převažují nejen u politiků ale i dalších zúčastněných stran, což brzdí koncept UR.

 • Bude vůbec zájem a síly případné závěry realizovat?

  Diskuse

 • Strategie – vyhláška, str. zastřešuje další činnosti, dlouhodobá x změně "vládních" priorit, musí jít přes volební období.

 • Změna kultury komunikace mezi zájmovými skupinami.

 • Strategie - otázky časového horizontu vize 15 let – některé části až 50 let.

 • Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.

 • Strategie není neměnná neustále se vyhodnocuje.

 • Limit je dán systémem evaluací

 • Technický a technologický vývoj musí být v dlouhodobých plánech zohledněn.

 • Podpora NNO.

 • Existence nezávislých regionálních médií.

 • Podpořit účast občanů ve správním řízení.

  PREZENČNÍ LISTINA
  Organizátoři: Leona Kupčíková, Jaromír Pacák
  Facilitátoři: Dana Rabiňáková, Jiří Sixta
  Účastníci:

   

  Název organizace

  Jméno a příjmení

  1)

  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Iveta Kopcová

  2)

  Český ekologický ústav

  Jan Zeman

  3)

  Nadace ryt. Fr. Hostovského

  Richard Barták

  4)

  Krajský úřad Plzeňského kraje

  Jana Němečková

  5)

  Společnost pro Jizerské hory

  Jitka Doubnerová

  6)

  Magistrát hl. města. Prahy

  Ing. Kateřina Linhová

  7)

  Magistrát hl. města. Prahy

  Štěpán Kyjovský

  8)

  Civitas per populi

  Petra Pokludová

  9)

  Civitas per populi

  <

  Markéta Čablová

  10)

  České ekologické manažerské centrum

  Věra Havránková

  11)

  Asociace podnikatelek a manažerek ČR

  Olga Šalanská

  12)

  Poradna pro občanská práva

  Pavla Boučková

  13)

  Servis pro práva dítěte

  Petra Jebavá

  14)

  Hnutí Duha

  Pavel Přibyl

  15)

  Ministerstvo životního prostředí

  Marie Petrová

  16)

  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

  Tomáš Gremlica

  17)

  Sociálně ekologická iniciativa Jeseník

  Jaroslav Malý

  18)

  MEBIS spol. s r. o.

  Jan Čermák

  19)

  Ústav územního rozvoje Brno

  Ludmila Kašparová

  20)

   

  Roman Branberger

  21)

  Národní sít Zdravých měst

  Miroslav Andrt

  22)

  Krajský úřad Libereckého kraje

  Jiřina Vargová

  23)

  Krajský úřad Libereckého kraje

  Barbara Vítková

  24)

  Krajský úřad Libereckého kraje

  Věra Petřinová

  25)

  Francouzko-česká kancelář pro ŽP

  Zdenka Dobiášová

  26)

  Česká společnost pro výživu a vegetariánství

  David Bartůšek

  27)

  Ministerstvo životního prostředí

  Martin Říha

  28)

  Partners Czech

  Marek Miczinka

 • webdesign & publikační systém
  ECONNECT