lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Hospodaření v krajině v koncepci udržitelného rozvoje ČR

Aplikace agrochemických postupů.
Tlumení negativních vlivů útlumu zemědělské výroby na zaměstnanost a osídlení venkova. Mimoprodukční význam zemědělství a lesnictví: půdoochranná, hydrologická, krajinně-estetická a rekreační funkce.
Ekologické zemědělství jako forma nového způsobu využití krajiny.

Termín a program odborné diskuze

Termín: 26. února 2004
Místo: Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha 2
Program:


ÚVOD: 10:00 - 10:30 hod.

1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci

2) Seznámení účastníků

3) Dotazy

HLAVNÍ ČÁST: 10:30 - 11:00 hod.
I. Odborné příspěvky: 10:30 – 11:00 hod.

1) Ing. Martin Leibl (Ministerstvo zemědělství ČR): Akční plán rozvoje ekologického zemědělství (15 min.)

2) Mgr. Bohumil Fišer (Správa chráněných krajinných oblastí ČR): Zemědělství a ochrana životního prostředí (15 min.)

II. Workshopy: 11:00 – 11:45 hod.
Zádání workshopů:

a) Hospodaření/zemědělství v krajině v koncepci udržitelného rozvoje - z pohledu environmentální, ekonomického i sociálního, prezentace ve Strategii udržitelného rozvoje ČR

b) Vliv zemědělství na životní prostředí člověka – voda, půda, ovzduší, chráněné krajinné oblasti, parky,...

c) Současnost a budoucnost ekologického zemědělství v ČR

d) Marketing ekologického zemědělství, ekologické zemědělství a spotřebitel – marketingové strategie, propagace a osvěta bio-výrobků u spotřebitelů,…

Přestávka, občerstvení: 11:45 – 12:15 hod.

Prezentace výsledků workshopů: 12:15 – 13:45 hod.

ZÁVĚR: 13:45 – 14:00 hod.

1) Společná diskuse k výsledkům workshopů

2) Formulace doporučení a závěrů

3) Organizační záležitosti – připomínky a dotazy k průběhu diskuse, určení termínu pro další diskusi

Ukončení – občerstvení a volná diskuse

Závěrečná zpráva

Hospodaření/zemědělství v krajině v koncepci udržitelného rozvoje

Datum: 26. února 2004
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Místo: Zelený kruh, Lublaňská 24, Praha 2
Počet účastníků: 20
Program:

I. Úvod: 10:00 - 10:10 hod.
1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci
2) Seznámení účastníků
3) Dotazy

II. Odborné příspěvky: 10:10 - 11:10 hod.

Bohumil Fišer (Správa chráněných krajinných oblastí ČR): Zemědělství a ochrana přírody a krajiny (20 min.)

Martin Leibl (Ministerstvo zemědělství ČR): Akční plán rozvoje ekologického zemědělství (20 min.)

Ladislav Hanuš (Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno): Hodnocení udržitelnosti farem (20 min.)

III. Workshopy: 11:10 – 12:00 hod.
Účastníci byli/y rozděleni do 3 skupin po 6 osobách

Cíl diskuse:Nalézt nejvhodnější způsoby udržitelného zemědělství a hospodaření v krajině

Zádání workshopů:

 • Hospodaření/zemědělství v krajině v koncepci udržitelného rozvoje

 • Vliv zemědělství na životní prostředí člověka

 • Současnost a budoucnost ekologického zemědělství v ČR

IV. Výsledky workshopů 12:20 - 14:00 hod.

Hospodaření/zemědělství v krajině v koncepci udržitelného rozvoje

Ekologické zemědělství vztah k udržitelnému rozvoji

 • dosud nejvíce zohledňována environmentální stránka - na úkor ekonomické a sociální;

 • důležitá kvantifikace indikátorů udržitelného rozvoje;

 • definovat cíle v agroenvironmentálních systémech;

 • stanovit kritéria pro hodnocení cílů.

Faremní výzkum - komplexní, hodnocení nejen ekonomické dimenze ale i sociálně-kulturní a environmentální dimenzi;

Diverzifikace činností - kromě prvotní produkce nutné hledat i další možnosti uplatnění agropodniků - venkovská turistika, řemesla;

Podpora konkrétních činností zemědělce - např. podpora vytváření mezí;

Neztotožňovat ekologické zemědělství s udržitelným zemědělstvím

Ekologické zemědělství vychází z celostní, holistické teorie - "vše souvisí se vším"

 • některé procesy v systémech nejsou poznány - ekozemědělství se řídí principem upřednostňování preventivní opatrnosti a předvídavosti;

 • proto jsou striktně daná pravidla/omezení - vychází z obecných poznatků;

 • vše zpracováno v zákoně.


Konveční zemědělství - nebere v úvahu celek, ale jsou rozpracovány detaily;

Hluboký rozdíl mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím;

Pro přechod mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím je používán termín integrované zemědělství - nepoužívá tolik chemie, udržuje ráz krajiny, věnuje se ochraně vody,...;

Při ekologickém zemědělství jde o minimalizaci škod zemědělstvína životní prostředí;

Důležitý je i sociální rozměr ekozemědělství - užší vztah s odběrateli a spotřebiteli - větší komunikace;

V systému ekologického zemědělství je celý řetězec neanonymní - od producenta po odběratele;

Význam zemědělství pro tvorbu a využívání obnovitelných zdrojů energie;

Garance kvality ekologického zemědělství - prostřednictví kontrolního systému.

Vliv zemědělství na životní prostředí člověka

Je třeba odlišovat zemědělství konvenční, ekologické a genově manipulované - otázkou je: lze je jednoznačně oddělit podle vlivů na ŽP?

 • konvenční zemědělství - spíše negativní vliv na ŽP;

 • ekologické zemědělství - spíše pozitivní vliv

  • vhodné zejména pro méně příznivé oblasti;

  • mělo by nahrazovat konvenční zemědělství - pro lepší ochranu vod;

 • genově manipulované není jednoznačný vliv na ŽP;


Hlavní negativní vlivy konvenčního zemědělství na:

 • vodu - povrchovou i pozemní;

 • půdu - odnos a hutnění půdy a organismů, které žijí v půdě;

 • biodiverzitu - menší pestrost volně žijících živočišných i rostlinných druhů - včetně domestikovaných druhů;

 • na strukturu krajiny.


Konvenční zemědělství nehradí škody, které způsobí - není za ně zodpovědné - proto je ekonomicky výhodné - ekonomicky "udržitelné"

Otázky a náměty ke zvážení:

Jsou pro obranu před škůdci lepší GMO nebo pesticidy?

Je ekologické zemědělství dobrý koncept? Zemědělec musí přijmout eko-zemědělství jako celek, nelze si vybrat jen část konceptu;

Obava, že po zavedení přímých plateb - budou peníze na hnojiva a bude docházet k znečišťování vod (emise NO3);

Je potřeba podpořit malé a střední podnikání a navázání na osobní soukromé vlastnictví (aby dědeček od vnoučat nedostal na místo bílé kávy řemenem přes držku);
Jak zajistit stabilitu struktury krajiny? Lze využít ÚSES (územní systém ekologické stability) - zemědělec si sám zvolí, kde by mu vyhovovala mez, kde remízek., protože on krajinu zná a krajině rozumí, a ví, kde je to přirozenější.

Jak zajistit stabilitu struktury krajiny? Lze využít ÚSES (územní systém ekologické stability) - zemědělec si sám zvolí, kde by mu vyhovovala mez, kde remízek., protože on krajinu zná a krajině rozumí, a ví, kde je to přirozenější.

Diskuse:

Riziko rozmělnění ekologického zemědělství a systému, který k němu patří. Lepší je podporovat ekologické zemědělství jako celek - obava ze zneužívání dotací.;

Možné důsledky směšování konvenčního a ekologického zemědělství - příklad: první kráva nakažená BSE v ekologickém zemědělství, nepocházela z ekologické části farmy, ale z její konvenční části;

Rozmělnění ekologického zemědělství by vedlo k nesnadné kontrole celého systému ekologického zemědělství a je i proti filosofii eko-zemědělství;

Pro zemědělsky intenzivně využívanou krajinu je podpora ekologického zemědělství jako celku "neudržitelná (jen část ploch lze využívat ekologicky). V současné chvíli není po opatřeních souvisejících s ekologickým zemědělstvím v oblastech s intenzivně využívanou krajinou společenská poptávka;

Lepší varianta je odstupňovat ekologické zemědělství na různé úrovně, podle toho rozlišovat i dotace;

Otázka - do jaké míry podporuje ekologické zemědělství krajinu nebo biodiversitu?

Pro životní prostředí je důležité, aby se ekologické zemědělství rozšiřovalo i do oblastí s intenzívně využívanou krajinou;

Je důležitý dopad ekologického zemědělství na krajinu, ne motivace lidí pro nákup zdraví nezávadných potravin?

Nehledat motivy proč lidé podporují ekologické zemědělství;

Bylo potřeba přijmout pravidla pro integrované zemědělství (omezení apod.);

Důležité je diskutovat ekologické zemědělství, kde (podle kritérií) např. čemu napomůže;

Vznikají nové standardy pro ekologické zemědělství - vyšší kodex pro ekologického zemědělce, než určuje zákon;

Otázka kompromisů mezi konvenčním zemědělství a ekologickým zemědělstvím.

Současnost a budoucnost ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je šetrné k životnímu prostředí a podílí se na tvorbě krajiny;

Zvyšuje počet pracovních míst na venkově, protože je náročnější na lidskou práci, bylo vhodné např. nižší daňové zatížení práce;

Informovanost a poradenství - propagační a osvětovou kampaň pro zemědělce i zaměstnance ekologicky hospodařících farem;

V současnosti tuto funkci plní regionální centra sdružení ekozemědělců - informovaní o hospodaření bez pesticidů atd;

Vyšší informovanost o bioproduktech a jejich označování (labeling) pro běžné občany - pouze 20 - 30 % občanů ví, co bioprodukt znamená;

Podpora konečného zpracování bio-produkce - chybí zpracovatelé bioproduktů, řada bio-produkce končí v běžných potravinách a není zhodnocena a ztrácí označení bio-výrobku. Chybí podpora státu. Příklad dobré praxe - velké supermarkety zařadily prodej bio-výrobků do své marketingové strategie;

Sdružování zemědělců a výrobců - dotační titul z HRDP;

Kontrola výsledků akčního plánu - 1x za 2 roky hodnotící zpráva o kvalitě produkce daného eko-zemědělce;

Šetrné hospodářství v krajině (tvorba a údržba) - čerpat z něj x multifunkční přístup, zemědělství má význam při využívání obnovitelných zdrojů energie.

Diskuse:

Potřeba poradenství zemědělcům, aby se dokázali orientovat v jednotlivých projektech, v administrativě projektů atd.

Návrh daňově znevýhodnit výstupy konvenčního zemědělství (odklad 2008);

Daňové znevýhodnění by mohlo vést k finančním podvodům;

Potřeba přesouvat finanční prostředky na ekologické zemědělce, aby se snížily rozdíly cen ekologického a konvenčního zemědělství;

Ekologické zemědělství je ohroženo používáním GMO;

Podpořit zpracování bioproduktů na území ČR - biosuroviny se často vyváží do zahraničí a zpátky do ČR se dováží hotové biovýrobky, přidaná hodnota zůstává v zahraničí. Podporovat malé a střední zpracovatele;

Konvenční zemědělství v ČR bude ohroženo globalizovaným trhem ve světě a volným v EU, protože jeho náklady jsou pořád vysoké ve srovnání s jinými státy;

Tendence na trhu je vyrovnávání cen bio-produkce s produkcí konvenční (nejsou započtené ceny neobnovitelných surovin používaných např. při výrobě hnojiv a pesticidů, proto se jeví jako levnější) příkladem může být produkce bio-vína;

Naděje, že ceny bio-potravin budou nižší;

Podpora dalších projektů ekologického zemědělství - např. v neprodukční sféře - agroturistika, pěstování energetických plodin, zaměstnávání postižených;

Problematiku GMO je nutno řešit celosvětově - jen v Evropě nestačí - ochranná pásma před GMO ničemu nepomohou;

Navrhnout spíš používat označení eko než bioprodukt, protože v zahraničí se "bio" používá k označování produktů z GMO.

PREZENČNÍ LISTINA
Organizátoři: Leona Kupčíková, Jaromír Pacák
Facilitátoři: Dana Rabiňáková, Marek Mičienka
Účastníci:

    Název organizace Jméno a příjmení
1) Český ekologický ústav Jan Zeman
2) Ministerstvo zemědělství Martin Leibl
3) CHKO Poodří Zdeňka Kloužková
4) Pro-BIO RC M. brána Alena Malíková
5) NFRFH Richard Barták
6) ČD, a. s. Miroslav Bulant
7) MZLU Ladislav Hanuš
8) CHKO Lužické hory Monika Radoňová
9) DAPHNE ČR Martin Střelec
10) MZLU Jan Křen
11)   Vladimíra Zelenková
12) DAPHNE ČR Martina Filipová
13) Klub ekologické výchovy Danuše Kvasničková
14) AOKK Radka Kvasničková
15) MŽP Ondřej Wagner
16) NSZM Miroslav Andrt
17) Správa chráněných krajinných oblastí ČR Bohumil Fišer
18) MZLU Simona Kubíčková
19) MZLU Simona Kubíčková
20) OAK Semily Jaroslav Hoffman

webdesign & publikační systém
ECONNECT