lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Doprava

Podpora a rozvoj těch druhů dopravy, které jsou nejšetrnější z hlediska energie, záboru území, vlivů na ŽP a regulaci provozu.
Snižování negativních účinků souvisejících s dopravní infrastrukturou a dopravním provozem na stav životního prostředí.
Podpora alternativních druhů pohonů vozidel.

Termín a program odborné diskuze

Termín: 29. ledna 2004
Místo: Institut ekonomické a ekologické politiky VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, II. patro
Program:


ÚVOD: 10:00 - 10:30 hod.

1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci

2) Seznámení účastníků

3) Dotazy

HLAVNÍ ČÁST: 10:30 - 11:00 hod.
I. Odborné příspěvky: 10:30 – 11:00 hod.

1) Ing. Vít Sedmidubský: Dopravní politika ČR (15 min.)

2) Ing. Petr Šmíd:: Doprava a životní prostředí (15 min.)

II. Workshopy: 11:00 – 11:45 hod.
Zádání workshopů:

a) Doprava a udržitelný rozvoj

b) "Udržitelná" doprava ve městech

c) Automobilová doprava a udržitelný rozvoj

d) Železniční doprava a udržitelný rozvoj

Přestávka, občerstvení: 11:45 – 12:15 hod.

Prezentace výsledků workshopů: 12:15 – 13:45 hod.

ZÁVĚR: 13:45 – 14:00 hod.

1) Společná diskuse k výsledkům workshopů

2) Formulace doporučení a závěrů

3) Organizační záležitosti – připomínky a dotazy k průběhu diskuse, určení termínu pro další diskusi

Ukončení – občerstvení a volná diskuse

Závěrečná zpráva

DOPRAVA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Datum:29. ledna 2004
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Místo: Institut ekonomické a ekologické politiky VŠE, Štěpánská 18, Praha 1
Počet účastníků: 21
Program:

I. Úvod: 10:00 - 10:20 hod.
1) Cíl setkání, pro nové účastníky stručné info o projektu, webových stránkách a facilitaci
2) Seznámení účastníků
3) Dotazy

II. Odborné příspěvky: 10:20 - 11:00 .

Vít Sedmidubský (Centrum dopravního výzkumu) Dopravní politika ČR (20 min.)

Petr Šmíd (Nadace Partnerství - program Doprava pro 21.století) Doprava a životní prostředí (20 min.)

III. Workshopy: 11:00 - 11:50 hod.
Účastníci byli/y rozděleni do 4 skupin po 5 osobách

Cíl diskuse: Hledání pojetí dopravy respektující principy udržitelného rozvoje

Zádání workshopů:

 • Doprava a udržitelný rozvoj

 • "Udržitelná" doprava ve městech

 • Automobilová doprava a udržitelný rozvoj

 • Železniční doprava a udržitelný rozvoj

IV. Výsledky workshopů 12:20 - 14:00 hod.

Doprava a udržitelný rozvoj - propagace "udržitelné" dopravy na veřejnosti

Propagační kampaň a média

 • Dlouhodobá informační a propagační kampaň k udržitelnému rozvoji - tedy i k dopravě;

 • chybí propagační kampaň k udržitelné dopravě - měli by se k ní vyjádřit zainteresované skupiny;

 • kampaň - by měla přinést změnu vnímání udržitelné dopravy a veřejné hromadné dopravy;

 • kampaň musí být založená na kvalitních podkladech a principu participaci a principu partnerství mezi např. NNO, veřejnou správou i ziskovou sférou;

 • významnou roli sehraje veřejnoprávní televize, ale do propagace je nutné zapojení i dalších médií, reklamní šoty propagující pozitivní trendy životního stylu;

 • třeba opatrně zacházet s kampaněmi - účinnost kampaní vzhledem k nákladům pouze 2 - 3%;

 • kampaně - snížení rychlosti - neměl účinky;

 • nedávat v médiích prostor negativnímu vzorů jednání celebrit;

 • pozor na zacílení reklamy, aby neměla negativní efekt.

Vzdělávání

 • Vzdělávací semináře pro veřejnou správu o udržitelném rozvoji - jako součást povinného vzdělávání úředníků (viz. zákon);

 • prezentace dobrých příkladů ze zahraničí - pro veřejnou správu i pro veřejnost;

 • ekologická výchova, osvěta a vzdělávání na všech úrovních školství;

 • revize školních osnov - zavést předmět udržitelný rozvoj - systematická výchova k udržitelnému rozvoji;

 • ve školách chybí univerzální pohled na život, zanedbává se ekologický rozměr;

 • výchova - systematicky již od dětství, výchova k větší odpovědnosti za vlastní chování a jednání;

 • poučená veřejnost nebude tolerovat negativní jednání či chování;

 • ukazuje se pozitivní vliv ekologické výchovy dětí na rodiče - př. třídění odpadů;

 • vzorce chování ovlivňují další vzory neformální autority - filmy, reklama;

 • dobrý učitel nejen informuje, ale předává i pozitivní postoje - nejde jen o vědomosti, ale i dovednosti, postoje;

 • podpora a osvěta k dobrovolné skromnosti jako trend k udržitelnému rozvoji.

Vzdělávání novinářů

 • Vzdělávání novinářů - osvojit si schopnost formulovat, co je udržitelný rozvoj;

 • vznik kodexu pro novináře;

 • nezájem redakcí o ekologické vzdělávání vlastních novinářů;

 • problém žurnalistiky.

Dopravní politika

 • Národní dopravní politika - kapitola k udržitelné dopravě, nemělo by se zde zacházet s termínem "udržitelná doprava" jako klišé;

 • celá koncepce dopravní politiky je vytvořena s ohledem k udržitelnosti dopravy;

 • provázat ekologickou a dopravní politiku s jinými politikami státu a především s národní strategií UR;

 • potřeba vytvořit strategii pro udržitelnou dopravu;

 • povinnost včas informovat veřejnost o záměru dopravní stavby.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

 • Rada UR - musí mít jasné pravomoci;

 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj se musí propagovat v médiích .

Udržitelná doprava ve městech

Doprava a urbanismus

 • Územní plánování ve městech způsobuje problémy s dopravou;

 • územní plán obcí - velká města mají všeobecné územní plány, který určuje zásady, principy, limity, cíleně ovlivňuje dopravu ve městech;

 • problém spočívá v tom jak zajistit jeho závaznost a vymahatelnost;

 • územní plány mají řešit problém hromadné dopravy také ve spojitosti s rozvojem malého a středního podnikání;

 • zákon o územním plánování je naprosto nevyhovující ;

 • je třeba změnit zónování měst;

 • negativní trend v suborganizaci - stavba satelitních městeček na okrajích měst - rozvoj osobní automobilové dopravy - proto je důležité dbát na podporu kompaktních měst - vytvářet legislativní nástroje pro kompaktní města;

 • důležité je také pracovat s ekonomickými nástroji k internalizaci externalit - lidi by měli platit za život v satelitních městečkách;

 • urban sprawl - zónování.

Osobní doprava

 • Omezování osobní automobilové dopravy`

 • Důraz na posilování kolejové železniční a elektrické hromadné dopravy;

 • udržet maximálně 50% podíl vůči hromadné dopravě;

 • snižovat podíl osobní automobilové dopravy pod hranici 40% vůči MHD;

 • omezovat parkovací místa ve středu měst;

 • opatření - atraktivní hromadná doprava pro všechny sociální skupiny - hromadná doprava by neměla plnit pouze sociální funkci;

 • důležitý je přístup k městské hromadné dopravě - musí být dobrý a bezpečný - zvyšuje využívání MHD;

 • integrovaný dopravní systém = spolupráce všech druhů dopravy - včetně cyklistické a osobní dopravy;

 • řešení přestupních vazeb mezi druhy dopravních - metro + vlak + tram;

 • zlepšit přestupní vazby MHD místně i časově;

 • vytvářet cyklistické stezky a stezky pro pěší, podpora zón pro pěší;

 • zlepšení legislativy oblasti funkcí obytných zón a zón pro pěší;

 • legislativní nástroje, propagace pro změnu současného stavu;

 • hledání nových možností pohonů pro různé druhy dopravy - elektromobily - neřeší problém jako celek - např. počet aut v ulici, bezpečnost;

 • velké dopravní projekty by měli být funkční v každé fázi výstavby.

Nákladní doprava

 • Řešení zásobování center měst pomoci citylogistiky;

 • nutná spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Doprava a občané

 • Řešit problémy pomocí dopravní politika města, pokud přinese restriktivní opatření pak musí kompenzovat restrikce např. zkvalitněním veřejné hromadné dopravy;

 • rozdíl mezi názory občanů a politiků na řešení dopravy ve městech;

 • rozdíly mezi názory a postoji občanů a jejich skutečným jednáním.

Závěr

 • Odvést tranzitní dopravu obchvaty;

 • posílit účast veřejnosti v procesu územního plánování;

 • řešit problémy pomocí dopravní politika města, pokud přinese restriktivní opatření pak musí kompenzovat restrikce např. zkvalitněním veřejné hromadné dopravy.

Železniční doprava

Pouze kolejová doprava může být páteří udržitelného rozvoje

Vytávají otázky: kdo odpovídá za problematiku prosazování železnic a zda jsou vůbec respektovány názory odborníků nebo je rozhodující diktát nějaké lobby.

Železniční doprava a hospodářství

 • Železniční doprava spíše vhodná pro dopravu surovin - automobilová výhodná pro přepravu výrobků;

 • nároky na dopravu surovin a výrobků;

 • otázka peněz;

 • využívat ekonomické nástroje;

 • počítat s nutnou internalizací externalit;

 • ekonomické nástroje - narůstá dopravní náročnost hospodářství, podniky bilancují náklady, zohlednit ekonomické nástroje při diferenciaci druhů dopravy a to tak aby se železniční doprava finančně vyplatila;

 • rentabilita železniční dopravy je také závislá na její podpoře - např. z daní - pomocí internalizace externalit;

 • jednotkové náklady na železniční dopravu jsou méně náročné nicméně nákladné jsou počáteční a koncové železniční náklady;

 • cesta jak toto řešit je využívání logistických center;

 • kamionová doprava snižuje náklady na lidskou práci;

 • lepší integrace silniční a železniční dopravy;

 • zlepšit logistiku;

 • nutnost celoevropského řešení dopravy.

Železniční doprava a územní plánování

 • Řadu tratí je nutné přeložit z hlediska dnešního osídlení - změna trasování;

 • některé tratě zcela chybí, chybí i stanice (vytvářet nové stanice, staré rušit;

 • územní plány - chybí územní propojení železniční a MHD;

 • neměla by se zanedbávat infrastruktura na lokální úrovni.

Koridory a vysokorychlostní tratě

 • Problém budování železniční infrastruktury - rozdílnost co do kvality - na jednom koridoru jsou různé rychlostní profily (450 + 70 km/hod.);

 • otázka koridorů, financí, organizace;

 • rychlostní koridory náročné na finance, koordinaci práce, organizaci;

 • rychlosti - nejde o maximální rychlosti, jde o plynulost jízdy, zubatost rychlostního profilu často způsobuje energetické ztráty;

 • vysokorychlostní železnice řeší vztahy osobní a nákladní přepravy;

 • vysokorychlostní tratě jsou chráněny územním plánem - jejich realizace v nejbližší době zatím nepřipadá v úvahu.

Železniční doprava a energie

 • Jaké perspektivy má železnice z hlediska energií;

 • železniční doprava je otevřenější pro různé druhy energií;

 • otázka energetických zdrojů pro dopravu - integrované systémy dopravy.

Železniční doprava a občané

 • Vztahy lidí k železniční dopravě - čistota, estetika;

 • průhlednění, zjednodušení cestovních tarifů by mohlo také zlepšit železniční využívání občany;

 • návaznost spojů v jízdních řádech zlepší využití železniční dopravy;

 • dostupnost železniční dopravy, kvalita cestování, otázka kriminality.

Automobilová doprava a udržitelný rozvoj

Intenzivní automobilová doprava je hlavním znečišťovatel ŽP.

Výchovné předpoklady

 • V médiích by měl být dán prostor pro podporu alternativních druhů dopravy;

 • omezení reklam na automobily;

 • příklad Akce den bez aut;

 • vytvářet pozitivní image hromadné dopravy a nemotorové dopravy;

 • v TV krátké vstupy/šoty o dopravě a ŽP;

 • vzdělávání ve školách - dopravní výchova zahrnout i výchovu k udržitelné dopravě;

 • média často pod vlivem automobilové lobby;

 • auto má v ČR i jiné funkce než přepravní - prestiž, statusotvornou funkci - představuje bublinu privátního prostoru, prostředek k rekreaci - tyto postoje můžeme měnit výchovou a vzděláváním.

Technická řešení/opatření

 • Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí (omezená účinnost, neřeší se nehody, bezpečnost, zácpy);

 • využívání moderních technologií;

 • morálně zastaralé technické normy.

Regulační opatření

 • A) podpora ekologických druhů dopravy - zklidňování dopravy;

 • B) využívání ekonomických nástrojů při internalizaci externích nákladů

 • Restrikce - např. sudý a lichý - Athény ale bez efektů - možný negativní vliv - zvýšení počtu aut

 • Problém restrikcí často může vést k odchodu podnikatelů z center měst

 • C) logistika

Automobilová doprava, bezpečnost a ŽP

 • Velký vliv na bezpečnost lidí;

 • velmi důležitá bezpečnost - chce to aktivní politiku bezpečnosti - např. akce Vize 0, stavební uspořádání - jasné cíle, konkrétní opatření;

 • dopravní indukce - zvýšení kapacity cest nemusí vést k zlepšení bezpečnostní situace, ale často se zvyšuje množství automobilů;

 • účinná ekonomické opatření - zpoplatnění využívání komunikací - prostřednictvím klasických závor místo známek - umožňuje omezovat dopravu v závislosti na smogové situaci, dopravní špičce a podobně;

 • osobní automobilová doprava má své opodstatnění v určitých situacích - nutno efektivně využívat.

PREZENČNÍ LISTINA
Organizátoři: Leona Kupčíková, Jaromír Pacák
Facilitátoři: Dana Rabiňáková, Marek Mičienka
Účastníci:

    Název organizace Jméno a příjmení    
1) Český ekologický ústav Jan Zeman
2) Enviproteko Josef Konečný
3) Francouzsko-česká kancelář pro ŽP Zdenka Dobiášová
4) Nadace Partnerství Petr Šmíd
5) Klub ekologické výchovy Danuše Kvasničková
6) ALEJ Ivan Lejčar
7) Centrum dopravního výzkumu Karel Schmeidler
8) Centrum dopravního výzkumu René Bartoš
9) City Plan s.r.o., Oikos o.s Eliška Kotíková
10) Econnect; SOS Praha Petra Kolínská
11) Česká křesťanská akademie Jiří Nečas
12) Eko Milan Pokorný
13) MHMP - RDO - RD Jan Marek
14) MPO ČR Bohumula Andělová
15) MŽP ČR Marie Petrová
16) Nesehnutí Zlín Tomáš Čabla
17) DRA Miroslav Pavlas
18) SOS Praha Štěpán Boháč
19) Sdružení CALLA Markéta Šišková
20) C&STC Vladimír Lukšů
21) ÚMČ Praha 10 ODE Vladimír Čížek

webdesign & publikační systém
ECONNECT