lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Udržitelný rozvoj v sobě spojuje tři dimenze života společnosti - ekonomickou, sociální a environmentální - řeší podmínky jejich koexistence a vzájemného propojení. Pouze vyvážený rozvoj těchto tří pilířů může vést k udržitelnému rozvoji.

Na konci dvacátého století dosáhla míra devastace životního prostředí na Zemi historického maxima. Ničení životního prostředí začalo ohrožovat nejen zdraví a životy jednotlivců a skupin, ale i harmonický rozvoj společnosti jako celku a existenci budoucích generací. Rozvoj lidské populace přitom není ohrožen jen vedlejšími, nezamýšlenými důsledky našeho způsobu života, nýbrž samotnou jeho podstatou. V systému omezených zdrojů není kvantitativní růst trvale možný.

K nápravě neudržitelného stavu světa a ke změně současného modelu hospodaření na takový, který bude udržitelný, poprvé důrazně vyzvala Konference OSN o lidském životním prostředí v roce 1972 ve Stockholmu. Do čela světového úsilí o odvrácení ekologické krize se postavila Organizace spojených národů (OSN), která za tímto účelem ustavila v roce 1983 Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj a do jejího čela jmenovala norskou ministerskou předsedkyni Gro Harlem Brundlandovou. Hlavním úkolem komise bylo nalézt způsob, jak překonat rozpory mezi ekonomickým rozvojem a zdravým životním prostředím. Výsledkem nebyl požadavek na zastavení hospodářského rozvoje, nýbrž nový typ rozvoje, který byl nazván udržitelným (v angličtině sustainable development).

Ve zprávě komise z roku 1987 „Naše společná budoucnost“ se objevuje dnes tzv. klasická definice udržitelného rozvoje: „Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“.

Obsah a principy udržitelného rozvoje podrobně vymezila Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED, Rio de Janeiro) v roce 1992, která se snažila najít cesty k řešení nejzávažnějších problémů naší planety, které před lidstvem vyvstaly na prahu nového tisíciletí. Výsledkem tohoto úsilí se stal dokument Agenda 21 - ambiciózní akční plán, jehož cílem je vyřešit stávající problémy světa nastartováním udržitelného rozvoje, který skloubí ekonomický a sociální rozvoj se zájmy ochrany životního prostředí. Udržitelný rozvoj byl na konferenci deklarován jako hlavní východisko rozvoje lidstva a veřejný zájem globálního charakteru.

Světový summit OSN o udržitelném rozvoji konaný na přelomu srpna a září 2002 se v jihoafrickém Johannesburgu poukázal na další postupy a směry k účinnějšímu uplatňování Agendy 21 a dosažení udržitelného rozvoje. Kromě jiného vyzývá k posilování programových a institucionálních rámců udržitelného rozvoje, k rovnovážnému začlenění ekonomických, sociálních a ekologických rozměrů do udržitelného rozvoje a k aktivnímu zapojení občanské společnosti a dalších významných zainteresovaných stran při realizaci Agendy 21.

webdesign & publikační systém
ECONNECT